Dnes je piatok 30. júla 2021, meniny má Libuša, zajtra Ignác. Význam mien.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28. 6. 2021

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  28.06.2021,t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch. 

   

  Program

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 30.03.2021
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2020
 6. Správa nezávislého audítora   za rok 2020
 7. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany
 8. Schválenie použitia rezervného fondu podľa záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2020
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na II. polrok  2021
 10. Schválenie  prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod Milan Straška a manželka Anna Strašková
 11. Schválenie  prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod Eva Husárová
 12. Schválenie spôsobu prenájmu nehnuteľného majetku obce -OZ Ober Nussdorf o.z.parc.č. 1429/1, 1433/1, 1436/1 registra „C“ a parc.č.1423/12 registra „E“
 13. Schválenie  prenájmu nehnuteľného majetku obce -OZ Ober Nussdorf o.z.parc.č.1629/1
 14. Diskusia
 15. Záver

Ďalšie aktuality