Dnes je piatok 2. júna 2023, meniny má Xénia, zajtra Karolína.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21. 3. 2022

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  21. 03. 2022,t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 06.12.2021
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horné Orešany za rok 2021
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na I. polrok  2022
 7. Žiadosť o zámenu časti parcely vo vlastníctve obce  a Marek Gráner a Mg. Ľubomíra Gránerová
 8. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce – predaj pozemku manželom Marekovi a Júlii Štibraným
 9. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce - predaj pozemku súrodencom Ignácovi Novákovi, Ladislavovi Novákovi a Silvie Benedikovičovej, rod. Nováková
 10. Žiadosť o uzatvorenie Dodatku č.2  o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní  podniku
 11. Predlženie kanalizačného potrubia DN 300 na stavbe KANALIZÁCIA IBV NIVA
 12. Diskusia
 13. Záver

Ďalšie aktuality