Dnes je streda 24. apríla 2024, meniny má Juraj, zajtra Marek.

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2022

POZVÁNKA

V zmysle zákona o obecnom zriadení týmto

zvolávam

  u s t a n o v u j ú c e

zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  28. 11. 2022,

t. j. v pondelok o 18.00 hod.

v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
  1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
  3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi          
  4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
  5. Príhovor novozvoleného starostu
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 3. Voľba  mandátovej a volebnej komisie 
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Poverenie zástupcu starostu obce
 6. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ   
 7. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov   
 8. Návrh na zriadenie komisií OZ
 9. Voľba predsedu a členov komisií
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Diskusia
 12. Záver

Jarmila Petrovičová
starostka obce

Ďalšie aktuality