Dnes je streda 24. apríla 2024, meniny má Juraj, zajtra Marek.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14. 12. 2022

V zmysle zákona o obecnom zriadení starosta obce zvoláva zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  14. 12. 2022, t. j. v stredu o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch. 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Schválenie sobášiaceho
 6. Voľba členov Rady školy v Horných Orešanoch
 7. Návrh VZN č.2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa v MŠ, na dieťa ŠKD a dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany
 8. Návrh VZN č.3/2022, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠKD a v školskej jedálni    
 9. Správa hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce Horné Orešany na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025
 10. Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 -2025
 11. Úprava rozpočtu Obce Horné Orešany za rok 2022
 12. Schválenie 13. člena komisie kultúry, športu a vzdelávania
 13. Žiadosť o vydanie stanoviska – manželia Seleckí, Pezinok
 14. Žiadosť o zámenu pozemku – manželia  Šinkoví, Trnava
 15. Zmluva o nájme nebytových priestorov – Slovenská pošta, a. s.
 16. Diskusia
 17. Záver

Ďalšie aktuality