Dnes je štvrtok 18. júla 2024, meniny má Kamila, zajtra Dušana.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.1.2024 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. HOR-10/2024 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 114 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu: „Orech je práchnivý, starý – ohrozuje susedný dom, autá a ľudí. “. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešany.

Ďalšie aktuality