Dnes je utorok 2. júna 2020, meniny má Xénia, zajtra Karolína. Význam mien.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona .71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.3.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-78/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 3 ks jaseňa štíhleho, 3 ks hrabu obyčajného, 7 ks jelše lepkavej, 2 ks vŕby, 1 ks duba, 1 ks slivky - rastúcich na pozemku registra "C" arc. č. 1957/3 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu výstavby rodinného domu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Ďalšie aktuality