Dnes je streda 27. mája 2020, meniny má Iveta, zajtra Viliam. Význam mien.

Zasadnutie OZ dňa 25.2.2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. 02. 2019,t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 10. a 17. 12. 2018 
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horné Orešany za II. polrok 2018
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
 7. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
 8. Návrh na schválenie projektu  „ Úprava križovatky na ceste 2/502 v km 45, 845 v mieste trafostanice“
 9. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v m. č. Majdánske od spoločnosti Chemolak, a. s. Smolenice    
 10. Schválenie spôsobu nájmu nebytových priestorov a hracej plochy v prospech náujomcu TJ  Iskra Horné Orešany
 11. Návrh na schválenie ceny vodného pre odberateľov v m. č. Majdánske a ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
 12. Návrh na schválenie projektu „ Park pri potoku Parná Horné Orešany“
 13. Žiadosť od Mgr. Ľuboša Branišoviča a manželky Zuzany, bytom Horné Orešany
 14. Žiadosť od PaedDr. Jána Labaniča, bytom Horné Orešany
 15. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce pre žiadateľov: Miroslav Kostolánsky a manželka Viera, Bc. Ján Kormúth a manželka Eva, bytom Horné Orešany
 16. Diskusia
 17. Záver

Ďalšie aktuality