Dnes je nedeľa 15. septembra 2019, meniny má Jolana, zajtra Ľudmila. Význam mien.

Zasadnutie OZ dňa 15.4.2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. 04.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 25. 2. 2019 
 5. Návrh na schválenie spôsobu prevodu  majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod   – Paulína Blažová, Dana Sedláková, Dáša Chovanová
 6. Schválenie nájmu nebytových priestorov a hracej plochy v prospech záujemcu TJ Iskra Horné Orešany
 7. Návrh na schválenie VZN č.3/2019, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v školskom klube detí a v školskej jedálni
 8. Návrh na schválenie VZN č. 4/2019 o pamätihodnostiach obce Horné Orešany
 9. Návrh na schválenie projektu „Rekonštrukcia zastávky na ceste II/502 v km 45,5 vľavo“
 10. Návrh na úpravu rozpočtu č.1/2019
 11. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - LiV – EPI, s. r. o. Bratislava
 12. Žiadosť – Pavol Benovič
 13. Diskusia
 14. Záver

Ďalšie aktuality