Dnes je sobota 15. augusta 2020, meniny má Marcela, zajtra Leonard. Význam mien.

Zasadnutie OZ dňa 3. 6. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. 06.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

  1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu  zasadnutia
  4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 15. 4. 2019
  5. Návrh na schválenie žiadosti o NFP podľa § 2, písm. c) so  zameraním na dporu  zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budovy, výzva č. V. Prezídium HaZZ 2019
  6. Návrh na schválenie žiadosti o NFP so zameraním na podporu činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2, písm. e) z. č. 526/2010 Z. z. o poskytnutí dotácie  v pôsobnosti MV SR
  7. Návrh na schválenie členov komisie pre pamätihodnosti
  8. Návrh na riešenie havarijného stavu sochy sv. Floriána
  9. Diskusia
  10. Záver

Ďalšie aktuality