Dnes je pondelok 26. augusta 2019, meniny má Samuel, zajtra Silvia. Význam mien.

Aktuality

Zber elektroodpadu od 25.3 - 30. 04. 2019

Zber elektroodpadu od 25.3 - 30. 04. 2019

V termíne od 25. 3. 2019 do 30. 04. 2019 sa uskutoční v  obci  Horné Orešany zber elektro-odpadu. Žiadame občanov, aby uvedený odpad priniesli do dvora obecného úradu počas úradných hodín.

Upozorňujeme občanov, aby elektro-odpad nevykladali pred rodinné domy ako to bolo v minulosti zvykom!

Zberať sa budú nasledovné druhy odpadov:

  • Elektroodpad (chladničky, mrazničky, pračky, počítače, televízory)
  • Elektrické radiátory, ventilátory
  • Mikrovlnné rúry
  • Batérie a akumulátory
  • Motorové oleje

Zber haluzoviny - bilogicky rozložiteľných odpadov

Zber haluzoviny - bilogicky rozložiteľných odpadov

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že zriadila zberné miesto na haluzoviny, ktoré je umiestnené v areáli spoločnosti AGROLET.

Zberné miesto  bude v prevádzke:
od 27. marca 2019, t. j. od stredy a bude zabezpečené a kontrolované pracovníkmi obecného úradu.

Otvorené bude každú

  • stredu v čase  od 12. 00 hod. do 17. 00 hod.
  • a v sobotu od 9. 00 hod. do 13. 00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia bude zberné miesto zatvorené. Prosíme občanov, aby haluzoviny vozili na zberné miesto len počas prevádzkových hodín. V ostatných dňoch bude zberné miesto uzamknuté. Upozorňujeme občanov, že vstup na zberné miesto je cez Dolné záhumnie smerom k topoľom a cez most k areálu bývalého JRD.

Obecný úrad upozorňuje občanov, že  zberné miesto je určené pre vývoz haluzoviny, konárov z orezávky stromov a kríkov. Na zberné miesto sa zakazuje vyvážať  trávu, lístie,  burinu, korene zo stromov a akýkoľvek iný odpad.

Žiadame občanov, aby  využili túto možnosť likvidácie biologicky rozložiteľných odpadov, čím zamedzíte nepovolenému zneškodneniu, spaľovaniu alebo vytváraniu nelegálnych skládok.

Dovolenka obvodného lekára dňa 22. 03. 2019

Dovolenka obvodného  lekára dňa 22. 03. 2019

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie nebude dňa 22. 3. 2019, t. j. v piatok ordinovať.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Horné Orešany

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Horné Orešany

ZŠ s MŠ Horné Orešany pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 15. apríla 2019 od 13, 30 hod. v priestoroch školy, podľa časového harmonogramu. Prineste si so sebou: rodný list dieťaťa, preukaz poistenca dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, 20,-€ na pracovné a predpisové zošity.

Voľby prezidenta SR, dňa 16. 3. 2019

Voľby prezidenta SR, dňa 16. 3. 2019

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje, že v zmysle zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sa voľby prezidenta Slovenskej republiky budú konať dňa 16. marca 2019, t. j.  v sobotu  v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny v kultúrnom dome  v Horných Orešanoch.
V obci sú vytvorené 2 volebné okrsky:

Volebný okrsok č. 1 – KD Horné Orešany, tanečná  sála 

                                    od súpisného čísla 1 po súpisné  číslo 400   

Volebný okrsok č. 2 –  KD Horné Orešany, zrkadlová sála    
                                      od súpisného čísla  401 po súpisné číslo 950

Zároveň upozorňujeme voličov, aby si nezabudli so sebou zobrať občiansky preukaz!

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky

Obecný úrad v Horných Orešanoch oznamuje  všetkým občanom, že od 01.03.2019 sa vyberá daň v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dane je možné zaplatiť počas úradných hodín na obecnom úrade.

Orešanská koštofka - XXX. ročník ochutnávky vín

Orešanská koštofka - XXX. ročník ochutnávky vín

Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s Obecným úradom Horné Orešany organizujú jubilejný XXX. ročník ochutnávky vín, ktorý sa bude konať v sobotu 23. marca 2019 v miestnom kultúrnom dome.

Organizátori výstavy sa snažia o zachovanie dedičstva v pestovaní hrozna, výrobe vína a kultúry jeho konzumovania. Našim úsilím je zhodnotenie a porovnanie vín so susednými regiónmi, poskytnúť milovníkom vína potešenie z číreho vzhľadu, nádhernej farby, omamnej vône a neopakovateľnej chuti kráľovského nápoja, v ktorom sa ukrýva um a práca vinohradníka i vinára, sila slnka i žičlivosť zeme a v neposlednom rade výmena skúseností medzi odbornou a laickou verejnosťou.
Touto cestou Vás srdečne pozývame na tohtoročnú ochutnávku vín.

Vystavovatelia z Horných Orešian dostanú pri odovzdaní 2 a viac vzoriek voľnú vstupenku na verejnú ochutnávku Orešanskú koštofku“​ - 23. 3. 2019 (14:00 - 22:00).

Cena vstupenky: 13 €

V cene vstupenky je degustačný pohárik s logom výstavy, katalóg vystavovaných vín a neobmedzená konzumácia vystavovaných vzoriek vín.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-48/2019 o vydanie súhlasu na výrub 4 ks náletových drevín - rastúcich na pozemku registra "C" v katastrálnom území Horné Orešany parc. č. 1949/123  z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-47/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka a 2 ks brezy - rastúcich na pozemku registra "C" v katastrálnom území Dolné Orešany parc. č. 731  z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Horné Orešany

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Horné Orešany

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 predstavuje 31,20 %

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z. z. § 4:

230,28 : 737, 96 x 100 = 31, 20 %