Dnes je pondelok 20. januára 2020, meniny má Dalibor, zajtra Vincent. Význam mien.

Aktuality

Dovolenka obvodného lekára dňa 30. 8. 2019

Dovolenka obvodného lekára dňa 30. 8. 2019

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 30. 8. 2019, t. j. v piatok nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Dovolenka gynekologickej ambulancie v Smoleniciach

Dovolenka gynekologickej ambulancie v Smoleniciach

Gynekologická ambulacia v Smoleniciach, MUDr. Jankovský oznamuje ženám - pacientkám, že od 26. augusta 2019 do 6. septembra 2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor v spolupráci s Obcou Horné Orešany zvoláva Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole, ktoré sa uskutoční dňa 10.9.2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch, Horné Orešany 239.

Viac informácií nájdete v priloženom PDF:

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  29.07.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-217/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks hrab, 1 ks buk, 1 ks javor a 1 ks jelša rastúcich na pozemku registra "C" parc. č . 1961/1 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.05.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-151/2019o vydanie súhlasu na výrub krovitých porastov v druhpvom zložení - šípka, trnka, čerešňa, jaseň, javor na ploche - 2688 m2 - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 700/10, 700/171, 700/173, 700/175 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  výsadby vinice a ovocných drevín na mieste rastu predmetných krovín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Zasadnutie OZ dňa 19. 08. 2019

Zasadnutie OZ dňa 19. 08. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19. 08.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 24. 06. 2019 
 5. Úprava rozpočtu č.3/2019
  • zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy Obecného úradu Horné Orešany – dotácia  z environmentálneho fondu – dofinancovanie z vlastných zdrojov
  • stavebné úpravy požiarnej zbrojnice – dotácia z MV SR – rekonštrukcia elektriny - dofinancovanie z vlastných zdrojov
 6. Diskusia
 7. Záver

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 8.8.2019

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 8.8.2019

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 8. 8. 2019, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Kompostéry pre obec Horné Orešany

Obec Horné Orešany podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení SAŽP k projektu s názvom „Kompostéry pre obec Horné Orešany“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

- viac informácií v PDF 

Kompostéry pre Obec Horné Orešany

Upozornenie pre odberateľov káblovej televízie

Upozornenie pre odberateľov káblovej televízie

Prevádzkovateľ káblovej televízie oznamuje občanom, že bolo pridaných 20 nových televíznych programov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby si všetci odberatelia káblovej televízie znovu naladili televízny prijímač. V prípade potreby sa môžete nahlásiť na obecnom úrade a technici káblovej televízie vám prídu televízny príjimač naladiť.

Letné Lomoz kino 2019

Letné Lomoz kino 2019

Občianske združenie Lomoz srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov na siedmy ročník letného Lomoz kina. Premietanie dvoch celovečerných filmov, „Srdcoví rebeli“ a „Čo sme komu zase urobili“, sa uskutoční v sobotu 27. júla 2019 o 20:30 v areáli ihriska v Horných Orešanoch.

Letné kino sa presúva do kultúrneho domu.

Viac informácií nájdete na www.lomoz.sk

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou

Detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou oznamuje matkám detí, že od 29. 7. 2019 do 9. 8. 2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude detská lekárka v Smoleniciach MUDr. Kaderová