Dnes je piatok 14. júna 2024, meniny má Vasil, zajtra Vít.

Ohlásenie stavebných úprav

Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav

Ohlásenie obecnému úradu - stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Zákon:

 • § 57 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel
 • § 5 vyhlášky č. MŽP SR 453/2000 Z.z.
 • § 24 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení noviel

Požadované doklady:

 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe (možno ho nahradiť čestným vyhlásením)
 • kópia z katastrálnej mapy
 • súhlas všetkých vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu bude uskutočňovať nájomca
 • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území

Lehota vybavenia:

 • 30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok:

 • právnická osoba: 30 €
 • fyzická osoba: 10 €

Iné:

 • obecný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky, alebo určí, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia
 • ohlasované stavebné úpravy môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia od obce, že proti ním nemá námietky

Tlačivo:

 - tlačivo je vo formáte PDF