Dnes je utorok 29. novembra 2022, meniny má Vratko, zajtra Ondrej, Andrej.

Spaľovanie odpadov a vypaľovanie

Spaľovanie odpadov zo záhrad je od 1. januára 2006 zakázané

Od 1. januára 2006 je spaľovanie suchého lístia, drobných konárikov a ostatného odpadu zo záhrad a domácností zakázané podľa Čl. I (bod 43. § 18 ods. 3 písm. n) a Čl. VI. zákona č. 24/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o odpadoch: 

(3) Zakazuje sa

n) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.

 

Spalovanie odpaduTento zákaz upravujú aj nasledovné zákony: 

  • zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (Čl. I, § 18 ods. 3 písm. m)
  • zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (§ 14, ods. 2)
  • zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov (§ 127)

 

Od 1. januára 2006 platí zákaz zneškodňovať pálením odpad zo záhrad, parkov, cintorínov, verejnej zelene a pod. „Zelený“ odpad je možné iba zhodnocovať a to napr. kompostovaním. (zákon NR SR č. 223/2001)

Iný odpad (napr. plasty, papier, sklo…) sa môže zneškodňovať iba v zariadeniach, ktoré sú k tomuto účelu špeciálne vybudované ( separačné linky, riadené skládky odpadov, spaľovne odpadu).

Podľa zákona o odpadok (79/2015 Z.z.) sa zakazuje spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.

 

Zákon o ochrane pred požiarmi hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a ďalej sa nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. 

Spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve môže právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ iba na základe vydaného rozhodnutia okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v súvislosti so splnením konkrétnych podmienok zo strany právnickej resp. fyzickej osoby – podnikateľa. (zákon NR SR č. 314/2001 Z. z.) 

 

Podľa občianskeho zákonníka (Zákon NR SR č. 40/1964) nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami atď. - „vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú obťažoval susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv“.

 

Ak niekto spaľuje odpad zo záhrady – lístie, trávu, konáre, ale aj odpad z domácnosti – plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod., dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.