Dnes je pondelok 26. februára 2024, meniny má Viktor, zajtra Alexander.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2024 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. HOR-32/2024 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks vŕby rastúcej na pozemku registra „C“ parc. č. 172/2 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu: Kmeň stromu spolu s koreňmi poškodzujú betónové skruže na studni a zároveň aj základy betónového plotu. Konáre stromu pri vetroch sa lámu- malé aj veľké, ohrozujú majetok, ľudí, autá a aj susedov pozemok. Strom je vysoký, ohrozuje strechu domu. Počas kvitnutia vypúšťa do ovzdušia čiastočky alergénov; spôsobuje alergiu majiteľom i ostatným obyvateľom v okruhu stromu.“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešan

Ďalšie aktuality