Dnes je sobota 20. júla 2024, meniny má Iľja, Eliáš, zajtra Daniel.

Zasadnutie OZ v Horných Orešanoch, dňa 17.6.2024

V zmysle zákona o obecnom zriadení starosta obce zvoláva zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  17. 06. 2024, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch s nasledovným programom:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 29.04.2024
 5. Úprava rozpočtu I./2024
 6. Správa nezávislého audítora za rok 2023
 7. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2023
 8. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2023
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2024
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Ing. Patrik Kováč
 11. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Maroš Hečko
 12. TJ Iskra Horné Orešany – predĺženie zmluvy o prenájme majetku obce
 13. Návrh VZN č.1/2024, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob úhrady na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni
 14. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu, predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva a kronikára obce - novelizácia
 15. Regulatívy záväznej časti územného plánu obce Horné Orešany
 16. Modernizácia chodníka v obci Horné Orešany – I a II etapa (dolný koniec) schválenie projektu, schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a prípadných neoprávnených výdavkov projektu
 17. Diskusia
 18. Záver

Ďalšie aktuality