Dnes je utorok 28. júna 2022, meniny má Beáta, zajtra Peter a Pavol, Petra. Význam mien.

Ohlásenie udržiavacích prác

Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác.

Ohlásenie obecnému úradu - stavebnému úradu postačí pri stavebných prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Zákon:

 • § 57 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel
 • § 5 vyhlášky č. MŽP SR 453/2000 Z.z.
 • § 24 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení noviel

Požadované doklady:

 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe (možno ho nahradiť čestným vyhlásením)
 • kópia z katastrálnej mapy
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu bude udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
 • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak isa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou

Lehota vybavenia:

 • 30 dní

Správny poplatok

 • právnická osoba: 30 €
 • fyzická osoba: 10 €

Iné:

 • obecný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu udržiavacích prác nemá námietky, alebo určí, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia
 • ohlasované udržiavacie práce môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia od obce, že proti ním nemá námietky

Tlačivo:

- tlačivo je vo formáte PDF