Dnes je pondelok 25. septembra 2023, meniny má Vladislav, zajtra Edita.

Povinnosť udržiavať pozemky v nezaburinenom stave

Vážení majitelia pozemkov,

Obec Horné Orešany upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich vlastnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia  neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt takto zanedbaných pozemkov v našej obci, Vás týmto

v y z ý v a m e

 

k odstráneniu nežiaduceho stavu .Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré nám všetkým spôsobujú veľké zdravotné problémy.

Takmer na každom z týchto zaburinených pozemkov nájdete invázne rastliny ako napr. ambrózia, durman na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§ 2 a § 3 Vyhlášky č.24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny - a jej novely č.173/2011). 

Zákon č, 220/2004 Z. z,  o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z, o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovanie životného a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa §3 odst. I  písmeno b / vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

V zmysle zákona č.193/2002 Z. z., o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č.543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny je každý zo zákona povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia. Aby sa zabránilo tomuto stavu žiadame vlastníkov /užívateľov/ poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov, ich kosením v čase pred kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Žiadame občanov, ktorí vlastnia alebo užívajú pozemky a tieto sú zanedbané a zaburinené, aby tieto vyčistili v čo najkratšom termíne. Obec Horné Orešany vykoná kontrolu pozemkov a na majiteľov, ktoré budú zaburinené bude podaný podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy. Okresný úrad Trnava,  Lesný a poľnohospodársky odbor, na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Upozorňujeme Vás, že Okresný úrad,  Lesný a pozemkový odbor  môže za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 EUR . Za nesplnenie takejto povinnosti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy až do výšky 995 EUR . Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi uloží pokutu od 166 EUR do 33 000 EUR.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske  a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným  a včasným odstraňovaním burín.

Na výskyt zaburinených pozemkov v zastavanom území obce  Horné Orešany môžete upozorniť priamo Obecný úrad Horné Orešany, ktorý následne vyzve majiteľa pozemku k pokoseniu.

V prípade, že ani po tejto výzve nedôjde k náprave, môžete sa obrátiť na Okresný pozemkový úrad v Trnave.

Telefón: Ing. Daniela Behúľová 033/5921315daniela.behulova.ptt@3s.land.gov.sk

Autor: Obecný úrad Horné Orešany
Telefón: 033/5588109

 

Durman