Dnes je piatok 14. júna 2024, meniny má Vasil, zajtra Vít.

Daň z nehnuteľnosti

Ak fyzická alebo právnická osoba nadobudne nehnuteľnosť alebo ju odpredá, daruje, zdedí je povinná oznámiť do 30 dní tieto skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti.

Požadované doklady:

 • pri vzniku zmluva o nadobudnutí prípadne list vlastníctva
 • pri zániku zmluva o prevode /predaj,darovanie/
 1. Ak fyzická alebo právnická osoba k 1.januáru zdaňovacieho obdobia:
  1. sa stala vlastníkom nehnuteľností
  2. mala zmenu oproti predchádzajúcemu obdobiu / napr. zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu pozemku, vydanie stavebného povolenia atď./
  3. uplatňuje si nárok na zníženie z titulu hmotnej núdze
  4. odpredala nehnuteľnosť a k 1. januáru zdaňovacieho obdobia vlastní ešte iné nehnuteľnosti
  je do 31.januára povinná podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Požadované doklady: list vlastníctva a zmluva o prevode /kúpa, darovanie, dedenie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie atď.
 2. Daňové priznanie podáva vlastník ak nehnuteľnosť vlastní v celosti alebo podáva za svoj podiel, ak vlastnia nehnuteľnosť viacerí spoluvlastníci. V prípade, že sa spoluvlastníci dohodnú, môže daňové priznanie podať jeden zo spoluvlastníkov. K daňovému priznaniu doloží prehlásenie spoluvlastníkov, že na základe dohody súhlasia, aby daňové priznanie podal nimi určený spoluvlastník Tlačivo na stránke obce www.horneoresany.sk v sekcií tlačivá
 3. Daň z nehnuteľností sa vyrubuje platobným výmerom a daň z nehnuteľností daňovník uhradí na základe platobného výmeru prevodom na účet správcu dane č.3627212/0200 alebo v hotovosti do poklade Obecného úradu v Horných Orešanoch.
 4. Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti ako i priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva na Obecnom úrade v Horných Orešanoch, prípadne poštou na uvedenej adresa Obecný úrad Horné Orešany 190, 919 03 Horné Orešany.
 5. Informácie o sadzbách a ostatné náležitosti súvisiace s vyberaním dane z nehnuteľnosti sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľnosti č.6/2008 a 8/2009, ktoré je dostupné:
  1. na stránke www.horneoresany.sk v sekcii všeobecne záväzné nariadenia
  2. v kancelárii Obecného úradu Horné Orešany

Kto musí podať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2011? (daňové priznanie, ďalej DP)

 • vlastníci nehnuteľností, ktorí v roku 2010 nadobudli novú nehnuteľnosť /napr.kúpou, dedičstvom darovaním a pod./ a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 1.12.2010.
 • vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu oproti roku 2010, napr. zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy atď.
 • vlastníci nehnuteľností, ktorí si budú uplatňovať nárok na zníženie dane prvýkrát v roku 2011
 • vlastníci nehnuteľností, ktorí si uplatnili nárok na zníženie z dôvodu hmotnej núdzi v roku 2010, ak sú naďalej v hmotnej núdzi

Ako je potrebné daňové priznanie podať?
Na tlačive, ktoré získate:

Kedy je treba daňové priznanie podať?
Do 31. januára 2011

 • osobne do podateľne Obecného úradu
 • poštou na adresu Obecný úrad Horné Orešany 190, 919 03 Horné Orešany

Kedy treba predložiť doklad o vlastníctve – list vlastníctva?

 • keď podávate daňové priznanie
 • keď žiadate o zníženie dane

Kedy uhradiť daň z nehnuteľností?
Po prevzatí platobného výmeru.

Ako uhradiť daň z nehnuteľností?
prevodným príkazom na účet obce

 • platbou v hotovosti v pokladnici Obecného úradu
 • poštovým peňažným poukazom (vydaný na požiadanie)

Kde hľadať informácie o sadzbách dane z nehnuteľností?
VZN o dani z nehnuteľností je dostupné: