Dnes je piatok 14. júna 2024, meniny má Vasil, zajtra Vít.

Daň za nevýherné hracie prístroje

  • Prevádzkovateľ – daňovník nevýherného hracieho prístroja na území obce je povinný vznik a zánik prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja písomne oznámiť najneskôr do 30 dní Obecného úradu Horné Orešany. (Tlačivo na stránke obce www.horneoresany.sk v sekcií tlačivá.)
  • Daňovník je povinný do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti daň zaplatiť za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
  • Miestna daň za nevýherné hracie prístroje sa nevyrubuje platobným výmerom.
  • Informácie o sadzbách k dani za nevýherné hracie prístroje a ostatné náležitosti súvisiace s vyrubením dane za nevýherné hracie prístroje sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach, ktoré je dostupné: