Dnes je streda 29. júna 2022, meniny má Peter a Pavol, Petra, zajtra Melánia. Význam mien.

DHZ Horné Orešany

Dobrovoľný hasičský zbor v Horných Orešanoch založil dňa 30. mája 1913 učiteľ Matej Minárik, ktorý zbor viedol do roku 1915.

DHZ Horné Orešany

Aktuálne zloženie Výboru DHZ

Veliteľ (štatutárny zástupca) Mgr. Martin Korch
Zástupca veliteľa
(druhý štatutárny zástupca)         
Ľuboš Chrvala
Tajomník Miroslav Petrovič ml.
Referent prevencie Jozef Daniš
Referent mládeže Blanka Brestovanská
Hospodár / Strojník Ivan Brestovanský
Strojník Maroš Burský
Člen výboru, kronikár Rudolf Lisický 
Revízori: Júlia Borutová
Miroslav Petrovič st.

 


DHZ Horné Orešany

Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky, 18. 1. 2018

Dobrovoľný hasičský zbor v H. Orešanoch história i súčasnosť

Dobrovoľný hasičský zbor v Horných Orešanoch založil dňa 30. mája 1913 učiteľ Matej Minárik, ktorý zbor viedol do roku 1915. Dobrovoľný hasičský zbor však začína v obci intenzívne pracovať i po stránke spoločenskej až po roku 1923. Na valnom zhromaždení dňa 4. februára 1923 boli prijaté stanovy organizácie. Bolo navrhnuté zriadiť spolkovú knižnicu, divadelný súbor, vzdelávací odbor, spevokol a ošetrovaciu stanicu. Už v tomto období teda hasiči viedli v obci čulý život, venovali sa nielen technike, ale i organizácii spoločenského a kultúrneho života. V tom čase sa pripája k hasičskému zboru i dychová hudba, ktorú viedol pán Karol Vavro učiteľ miestnej školy. O rozvoj dobrovoľného hasičského zboru sa zaslúžili viacerí velitelia: Vojtech Chudoba učiteľ miestnej školy, Štefan Blažo učiteľ, František Kočkovský, Ignác Sloboda, Michal Hečko, Michal Kolarovič a Viktor Halenár. Hneď po vojne bola obnovená činnosť Zemskej hasičskej jednoty na organizačných princípoch spred roku 1938. Rozvoj hasičskej organizácie, materiálne vybavenie a spoločenské ocenenie sa však dostavili až po februári 1948. Dobrovoľný hasičský zbor v obci začal pracovať pod novým vedením. Predsedom sa stáva Pavol Novák, veliteľom Viktor Halenár, pokladníkom Štefan Rábara, tajomníkom Jozef Blažo. Pod ich vedením sa začína aktivovať činnosť dobrovoľného hasičského zboru, ktorý mal v tom období 35 členov.

DHZ Horné Orešany na začiatku 20. sotorčia
DHZ Horné Orešany na začiatku 20. sotorčia

Na začiatku roku 1953 sa organizácia premenovala na československý zväz požiarnej ochrany. Miesto názvu „hasič“ sa začal používať názov „požiarnik“. Aj organizácia v Horných Orešanoch si svedomito plnila svoje úlohy chrániť majetok štátu a spoluobčanov pred požiarmi, živelnými pohromami a nákazami.

 

Hasičský prápor, rok 1926
Hasičský prápor, rok 1926

V neskoršom období starostlivosť o požiarnu ochranu zo zákona pripadla národným výborom. Požiarne zbory sa stali výkonnými orgánmi národných výborov a na základe zákona bola organizácii zakúpená motorová striekačka DS16 a požiarna zbrojnica sa presťahovala do priestorov pivnice MNV z bývalej drevenej stodoly, ktorá sa nachádzala v Kostolnej uličke. Organizácia v obci nezabudla ani na svojich následníkov a preto v roku 1964 založila požiarne družstvo mladých požiarnikov pod vedením Michala Blažu a Jozefa Benku.

 

Vzhľadom na nedostatok podkladov od roku 1945 až 1972 nemôžeme vymenovať všetky činnosti, ktoré organizácia za toto obdobie vykonávala. O rozvoj zboru a hasičstva v obci sa však za toto obdobie zaslúžili páni: Pavol Novák, Viktor Halenár, Štefan Rábara, Jozef Blažo, Michal Kolarovič, Viliam Hájiček, Silvester Griflík, Štefan Mesíček, Ján Blažo st. a František Rábara.

činnosť organizácie sa oživila najmä v roku 1972, keď do jej radov vstúpilo niekoľko mladých chlapcov a dievčat. Následne vzniklo požiarne družstvo mužov a žien. Veliteľom sa stal Ján Blažo mladší. Organizácia mala v tom období 67 členov, z toho 24 žien. Novozaložené požiarne družstvo mužov získalo na prvom okresnom kole v roku 1972 v Boleráze III. výkonnostnú triedu.

Ocenenie organizácia získavala tiež od okresných orgánov za aktívny podiel pri likvidácii mnohých následkov živelných pohrôm. Udalosti z dní 1. októbra 1976 a 24. februára 1977 však treba zdôrazniť.

Na základe prístupu nového vedenia a výsledkov, ktoré sme dosahovali, začali do organizácie opätovne vstupovať mladí ľudia. Pod vedením veliteľa Jána Blažu mladšieho a Borisa Tollaroviča sa obnovila činnosť s mládežou. Založili sa dva kolektívy mladých požiarnikov, ktoré sa zúčastnili branných hier, kde často získavali miesta stupňov víťazov. Založilo sa požiarne družstvo dorastencov a dorasteniek, ktoré od roku 1982 získali prvé a druhé miesta na všetkých súťažiach konaných pod vedením Okresného výboru Zboru požiarnej ochrany. Naši členovia sa zúčastňovali ako rozhodcovia hier Plameň a dorastu. Patrili medzi nich páni: Rudolf Novák, Boris Tollarovič, Ján Blažo mladší, Jaroslav Benovič, Peter Benovič, František Púchly a Jozef Chrvala.

Prápor
Posviacka prápora - 710. výročie obce (r. 2006)

V roku 1980 získala organizácia od Okresného inšpektorátu Požiarnej ochrany v Trnave novú motorovú striekačku PPS12 a pod vedením Františka Rábaru a veliteľa Jána Blažu mladšieho sa dosahovali veľmi dobré výsledky, pričom v rámci okresu bolo získaných viacero ocenení od Okresného výboru Zboru požiarnej ochrany. Činnosť nezostala bez povšimnutia na uvedenom Okresnom výbore a v roku 1980 odchádza Ján Blažo mladší pracovať na túto inštitúciu ako výcvikový tajomník a Peter Moravčík do Odbornej školy Zboru požiarnej ochrany v Martine. V roku 1982 funkciu predsedu prevzal Jozef Chrvala, veliteľom zostal Ján Blažo mladší, referentom prevencie Peter Moravčík, strojníkom František Púchly, referentom mládeže Boris Tollarovič, tajomníkom Jozef Horváth. V tomto období a pri tomto zložení vedenia zboru sa začalo budovaním dlho očakávanej požiarnej zbrojnice. Začiatok stavby bol v roku 1987, jej ukončenie v r. 1988. Financovanie stavby bolo zo štátnych zdrojov cestou MNV v Horných Orešanoch a jej realizácia sa konala brigádnickou formou členmi dobrovoľného hasičského zboru a občanmi obce. Ruku k dielu priložili: Ján Blažo mladší, Peter Moravčík starší, Štefan Mesíček, Emil Daniš, Jozef Horváth, Jozef Chrvala, Rudolf Lisický, Štefan Kirinovič, Karol Bednár, Ján Blažo starší, Dominik Horváth, Peter Križan, František Púchly, Jozef Nídel, Marián Pekarovič, František Rábara, Jozef Križan mladší, Daniel Školek, Jozef Vitek. Z nečlenov zboru sa zúčastnili: Ferdinand Sklenár, Jozef Palkovič, Jozef Zvonár, Štefan Polakovič starší, Jozef Lisický, Štefan Kondrček, Viliam Mešíček, Martin Školek, Peter Kapec a členovia družobného zboru z obce Zaječí na Morave. Nadviazaná družba so ZO ZPO Zaječí, ktorej členovia sa podieľali na výstavbe požiarnej zbrojnice má veľkú zásluhu na jej dokončení. Škoda, že táto družba neskôr zanikla. Nemožno zabudnúť na zásluhy, ktoré v tomto období výstavby požiarnej zbrojnice vykonali predseda MNV Ferdinand Sklenár, tajomník MNV Jozef Palkovič, náčelník Okresnej správy Zboru požiarnej ochrany František Musil, tajomník Okresného výboru ZPO Ján Blažo mladší a všetci členovia Základnej organizácie ZPO v Horných Orešanoch a občania, ktorý sa podieľali na výstavbe. Požiarna zbrojnica bola v roku 1991 vysvätená veľadôstojným pánom otcom Matúšom Karolom Vančekom.

Hasičská zbrojnica 2021

Hasičská zbrojnica Horné Orešany (r. 2021)

Požiarna zbrojnica

Hasičská zbrojnica (r. 2008)

Organizácia dostala od okresných orgánov za dosahované výsledky v roku 1985 hasičskú Aviu 31 s kompletnou výbavou. V roku 1991 dochádza k rekonštrukcii vo výbore a z funkcie veliteľa odchádza Ján Blažo mladší. Na jeho miesto nastupuje Peter Moravčík, ale neskôr tiež odchádza z funkcie a ponecháva veliteľstvo Rudolfovi Lisickému. V roku 1995 po príchode nových členov boli oslovení staronoví funkcionári. Vzniká nový výbor, v zložení: Rudolf Lisický predseda, Peter Moravčík veliteľ, Ján Blažo mladší hospodár, František Púchly strojník. V roku 2002 bola postavená pri budove požiarnej zbrojnice nová socha sv. Floriána, na vybudovaní ktorej majú zásluhu najmä Ján Blažo mladší, Peter Moravčík a členovia zboru Miroslav Petrovič starší, Miroslav Petrovič mladší, Boris Blažo, Rudolf Lisický, Jozef Daniš, Marek Štibraný, Ľubomír Vykydal, Emil Daniš a Viliam Griflík. Okolie výsadbou zabezpečila Cecília Dragonidesová. Pri príležitosti sviatku patróna hasičov sv. Floriána sochu slávnostne vysvätil dňa 14. júna 2003 veľadôstojný pán dekan Miloslav Mrva. V roku 2003 bolo pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ v obci vyrobené nové tablo členov DHZ, podľa členského zloženia v tomto roku. Zloženie vedenia Dobrovoľného hasičského zboru v Horných Orešanoch od roku 2003 tvorili: predseda Rudolf Lisický, veliteľ Peter Moravčík, hospodár a pokladník Ján Blažo mladší, preventivár Jozef Daniš, tajomník Júlia Borutová (od roku 2004 Libor Blažo), organizačný referent Miroslav Petrovič starší, referent mládeže Miroslav Petrovič mladší (od roku 2004 Martina Blažová), strojník Marek Štibraný a revízor Ing. Marián Paprskár.

V súčasnosti má DHZ Horné Orešany nadviazanú od roku 1986 družbu a aktívne spolupracuje so zborom dobrovoľných hasičov (SDH) z Veľkých Nìmčíc na Morave.

Tatra 148
Repasovaná Tatra 148 (r. 2018)

Požiarnici tatra
Tatra - 710. výročie obce 2006

Z dostupných historických podkladov zostavil Výbor DHZ Horné Orešany, foto: mb, monografia Horné Orešany

 

Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky

Dňa 18. januára 2018 uskutočnilo pred KD slávnostné odovzdávanie hasičského vozidla TATRA 148. Repasovanú hasičskú techniku odovzdal prezident HaZZ SR gen. Alexander Nejedlý a posvätil vdp. Milan Červeňanský.

Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky
Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky