Dnes je piatok 14. júna 2024, meniny má Vasil, zajtra Vít.

Ohlásenie drobnej stavby

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby.

Ohlásenie obecnému úradu - stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Zákon:

 • § 57 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel
 • § 5 vyhlášky č. MŽP SR 453/2000 Z.z.
 • § 24 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení noviel

Požadované doklady:

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • jednoduchý situačný výkres na podklade katastrálnej mapy, s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby
 • ak sa majú pri uskutočňovaní stavby použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenia vlastníka tejto nehnuteľnosti
 • ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať uskutočnenie stavby
 • jednoduchý technický opis stavby
 • rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia, resp. súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy

Lehota vybavenia:

 • 30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok:

 • právnická osoba: 30 €
 • fyzická osoba: 10 €

Iné:

 • drobnými stavbami sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výšku 5 m(kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne a stavby športových zariadení a pod.), podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a hĺbku 3 m (napr. pivnice, žumpy)
 • - za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde, oplotenie, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby a pod.
 • obec, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky, alebo určí, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia
 • ohlasovanú drobnú stavbu môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia od obce, že proti nej nemá námietky

Tlačivo:

- tlačivo je vo formáte PDF