Dnes je piatok 14. júna 2024, meniny má Vasil, zajtra Vít.

Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

Obec vydá rozhodnutie o povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení (vydané v správnom konaní).

Povolenie obce vyžadujú informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo s pozemkom.

Zákon:

 • § 73 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel
 • § 16 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
 • § 55 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
 • § 46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení noviel

Požadované doklady:

 • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo na stavbu na pozemok
 • kópia z katastrálnej mapy
 • dokumentácia obsahujúca návrh zariadenia a jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby lebo pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
 • údaje o tom, či sa prevádzka zariadenia dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom

Lehota vybavenia:

 • 30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok:

 • 49,50 eura ( za každé jednotlivé zariadenie) v pokladni OcÚ Horné Orešany alebo na účet obce

Oslobodenie od poplatkov:

 • Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona.

Ďalšie súvisiace úkony:

 • V prípade predĺženia platnosti povolenia predložiť doklad o predĺženom prenájme

Iné:

 • podať žiadosť môže právnická alebo fyzická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu alebo pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť
 • povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok
 • povolenie sa nevyžaduje ani pri označeniach budov, pokiaľ nie sú reklamným zariadením

Tlačivo:

- tlačivo je vo formáte PDF