Dnes je piatok 14. júna 2024, meniny má Vasil, zajtra Vít.

Daň za ubytovanie

  • Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný oznámiť vznik a zánik prevádzkovania ubytovacieho zariadenia na Obecný úrad Horné Orešany. (Tlačivo na stránke obce www.horneoresany.sk v sekcií tlačivá). Platiteľ dane je povinný oznámiť do 30 dní skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.
  • Platiteľ dane je povinný predkladať Obecnému úradu v Horných Orešanoch do 10. dňa po skončení štvrťroka štvrťročné priznanie miestnej dane za ubytovanie a vybranú daň poukázať na účet Obce Horné Orešany, najneskôr do 10. dňa po skončení štvrťroka, za uplynulý štvrťrok.
  • Miestna daň za ubytovanie sa nevyrubuje platobným výmerom.
  • Informácie o sadzbách k dani za ubytovanie a ostatné náležitosti súvisiace s vyberaním dane za ubytovanie sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach, ktoré sú dostupné: