Dnes je pondelok 20. augusta 2018, meniny má Anabela, zajtra Jana. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Dovolenka obvodného lekára od 24. 8. do 28. 8. 2018

Obvodný lekár MUDr. Padúch oznamuje občanom, že od 24. 8. - 28. 8. 2018 nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.7.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-238/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks duglasky tisolistej - rastúcej na pozemku registra "C" v katastrálnom území Horné Orešany parc. č. 1540/67 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu ohrozovania inžinierskych sietí a poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

» Súbor na stiahnutie: (kategória: Všeobecné záväzné nariadenia)

Orez stromov v obci

Západoslovenská distibučná, a. s. ako vlastník energetických zariadení v súlade s §11 z. č. 251/2012 Z. z. oznamuje občanom, že v termíne od 6. do 11. augusta 2018 bude firma Zelená dolina vykonávať v obci Horné Orešany orez stromov, ktoré zasahujú do elektrického vedenia.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.7.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-227/2018 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovín - rastúcich na pozemkoch registra "C" v katastrálnom území Horné Orešany parc. č. 346 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu ohrozovania inžinierskych sietí a poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností v m. č. Majdánske dňa 23.8. 2018

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností v m. č. Majdánske dňa 23.8. 2018

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 23. 8. 2018 bude prerušená dodávka elektrickej energie v m. č. Majdánske v čase od 7. 30 hod do 15. 30 hod.

Uznesenia OZ zo dňa 16.7. 2018

» Súbor na stiahnutie: Uznesenia OZ zo dňa 16.7. 2018 (kategória: Uznesenia OZ)

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018

Obec Horné Orešany oznamuje,  podľa  § 7 v nadväznosti na § 166 ods. 3  zákona    č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že Obecné zastupiteľstvo  v Horných Orešanoch  Uznesením č. 40/5.OZ/2018 zo dňa 16. 7. 2018 schválilo 9 poslancov pre volebné obdobie 2018 – 2022 a Uznesením č.41/5.OZ/2018  zo dňa 16. 07. 2018 schválilo 1 volebný obvod pre voľby do samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 v obci Horné Orešany.  Počet obyvateľov v obci Horné Orešany je ku dňu 30. 7. 2018  1895.

Informácie pre voliča

» Súbor na stiahnutie: Informácie pre voliča (kategória: Všeobecné záväzné nariadenia)

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Dátum a čas konania volieb: 10. novembra 2018, t. j. v sobotu od 7. 00 hod.- 22. 00 hod.

Komunitný plán sociálnych služieb obce Horné Orešany 2018 - 2022

Komunitný plán sociálnych služieb obce Horné Orešany  2018 - 2022

Vážení občania,

Obec Horné orešany zverejnila Komunitný plán sociálnych služieb obce Horné Orešany 2018 - 2022, ktorý môžete pripomienkovať v termíne do 31. 7. 2018 písomne na Obecnom úrade v Horných Orešanoch, prípadne  na e- mailovej adrese ocuhoresany@stonline.sk

Hornoorešan - číslo 2/2018

» Súbor na stiahnutie: Hornoorešan - číslo 2/2018 (kategória: Hornoorešan)

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou

Detská lekárka MUDr. Korčeková, oznamuje matkám detí, že od 23. 7. 2018 do 3. 08. 2018 nebude ordinovať. Zastupovať bude detská lekárka v Smoleniciach MUDr. Kaderová 

Cesta k vodníkovi 21.7.2018

Cesta k vodníkovi 21.7.2018

Komisia kultúry pri OcÚ v Horných Orešanoch pozýva všetky deti, mládež a rodičov na tradičnú "Cestu k Vodníkovi", ktorá sa bude konať dňa 21. júla 2018, t. j. v sobotu od 16.00 hod. so štartom od KD v Horných Orešanoch s cieľom pri vodnej nádrži. Trasa bude viesť smerom cez Hoštáky a bude otvorená do 18. 00 hod. Každé dieťa bude odmenené vecným darčekom a sladkou odmenou.

Novinkou tohto roku bude detská diskotéka pre najmenších od 18:30 do 22:00. Po desiatej hodine budeme pokračovať letnou party pre dospelých.

V prípade nepriaznivého počasia sa cesta odkladá.