Aktuality

Všetky aktuality →

Fotografie


Facebook - Horné Orešany

TOPlist

Horné Orešany

         Vitajte v malokarpatskom regióne, vitajte v Horných Orešanoch.
         Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy.
         Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske sa nachádza vodná nádrž Horné Orešany.
         Prvá písomná zmienka, ktorou obec vstúpilo do dejín je z roku 1296, kde sa spomína Gyows teda Orešany. Obec získala aj raz mestečko v súvislosti s trhovými privilégiami. V roku 1872 v obci postavili Pálfyovci továreň na farby a laky.
         Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“. V súčasnosti v obci má trvalý pobyt 1880 obyvateľov s komplexnou infraštruktúrou a plnoorganizovanou ZŠ s MŠ.

Aktuálne

Foto: Ochutnávka vín Horné Orešany 2014

Ochutnávka vín Horné Orešany 2014 Ochutnávka vín Horné Orešany 2014 Ochutnávka vín Horné Orešany 2014 Ochutnávka vín Horné Orešany 2014
XXV. ročník ochutnávky vín Horné Orešany 2014. Jubilejný ročník, rekordný počet vzoriek. Tento rok sa vyzbieralo spolu 556 vzoriek bielych, červených, ružových a tokajských vín zo Slovenska a Moravy. (Foto: Marek Boháček)
admin | 07.04.'14 21:14 | → Horné Orešany, kultúra, víno, 2014

Dňa 5.4. 2014 očkovanie psov proti besnote

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 5. 4. 2014, t. j. v sobotu v čase od 10. 30 hod. do 11. 30 hod. sa vykoná  v našej obci ( na Lázni ) povinné očkovanie psov proti besnote. Poplatok za očkovanie 1 psa je 5,- €.

ocu | 04.04.'14 09:52 | stály odkaz

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový Turnaj Horné OrešanyElitní neregistrovaní stolnotenisový hráči v spolupráci s STK Horné Orešany a OcÚ vás pozývajú na turnaj neregistrovaných hráčov, ktorý sa uskutoční dna 3. mája 2014 o 10:00. Záväzné prihlášky na turnaj je možné posielať cez prihlasovací formulár, emailom (malisek.drahomir@gmail.com) alebo telefonicky (0918 742 272).

Účastníci turnaja sa musia prihlásiť do 1. mája 2014. Viac informácií nájdete na www.stolnotenisovyturnaj.eu.

Tešíme sa na vašu účasť!

admin | 30.03.'14 22:42 | stály odkaz

Ochutnávka vín Horné Orešany 2014

XXV. ročník Ochutnávky vín Horné Orešany 2014 - 5. 4. 2014 KD Horné Orešany.

Ochutnavka vin Horne OresanyOrganizátori výstavy sa snažia o zachovanie dedičstva v pestovaní hrozna, výrobe vína a kultúry jeho konzumovania. Našim úsilím je zhodnotenie a porovnanie vín so susednými regiónmi, poskytnúť milovníkom vína potešenie z číreho vzhľadu, nádhernej farby, omamnej vône a neopakovateľnej chuti kráľovského nápoja, v ktorom sa ukrýva um a práca vinohradníka i vinára, sila slnka i žičlivosť zeme a v neposlednom rade výmena skúseností medzi odbornou a laickou verejnosťou.
Touto cestou Vás srdečne pozývame na tohtoročnú ochutnávku vín.

- bližšie informácie nájdete v štatúte výstavy (PDF).

Zber vzoriek sa bude konať do 19. marca (streda) do 19.00 hod. na nasledovných adresách:
- Heger Andrej, č. d. 587, 0907 758 409
- Lisický Ján, č.d. 582, 0904 141 722,
- Ing. Novák Marko, č. d. 361, 0905 307 263
- Hečko Alexander, č. d. 269, 0904 958 951
- Ing. Nádaský Dušan, č. d. 693, 0907 780 038
- Héger Marián č.d. 437, 0905 464 894
- Ing. Paprskár Marián č.d. 442, 0911 941 392.

5. apríla 2014 (sobota) od 14.00 do 23.00 hod. sa uskutoční verejná ochutnávka vín v KD Horné Orešany.

» Ochutnávka vín Horné Orešany 2014 na Facebook.com

 

Aktualizácia: výsledky odbornej degustácie 2014

 

admin | 26.03.'14 22:23 | stály odkaz

Foto: Degustácia vín Horné Orešany 2014

Degustácia vín Horné Orešany 2014 Degustácia vín Horné Orešany 2014 Degustácia vín Horné Orešany 2014 Degustácia vín Horné Orešany 2014
Tento rok sa na odbornej degustácií zozbieralo až 556 vzoriek bielych, červených, ružových a aj tokajských vín. V pondelok 24. marca ich hodnotilo dvanásť odborných komisií zložených z o šesťdesiat degustátorov. Víťazom a oceneným gratulujeme. Všetky tieto skvelé vína budete môcť ochutnať v sobotu 5. 4. na verejnej ochutnávke vín. Foto: Marek Boháček
admin | 26.03.'14 20:35 | → Horné Orešany, kultúra, víno, 2014

Pozemky na predaj

 

Obec Horné Orešany ponúka na odpredaj nehnuteľnostimajetku obce Horné Orešany v katastrálnom území obce Horné Orešany
parcely č. 2, 3, 988/2, 989/2 v súčtovnej výmere 7730 m2 za nižšie uvedených podmienok:
 
-          výstavba rodinných domov podľa ÚPN obce;
-          prekládka vodovodnej siete;
-          termín doručenia zalepených obálok s cenovou ponukou osobne na Obecný úrad Horné Orešany do 22 .04.2014 do 13. 00 hod. s označením „ponuka - neotvárať“ 
-          Termín otvárania obálok komisiou je 23. 04.2014. 
Bližšie informácie na e-mailovej adrese : ocuhoresany@stonline.sk
 
 
ocu | 24.03.'14 14:24 | stály odkaz

Voľba hlavného kontrolóra obce Horné Orešany

 

VOĽBA  NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR
OBCE HORNÉ OREŠANY
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Orešanoch
 
v súlade s § 18a ods. 8 a ods. 8 písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Horné Orešany zo dňa 17. 3. 2014 
 
vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Horné Orešany
 
28. apríla 2014
 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Horné Orešany zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami ( viď. nižšie ) najneskôr 5 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 23. apríla 2014 v zalepenej obálke na adresu: Obecný úrad  Horné Orešany č. 190, 919 03 Horné Orešany, označenej:
 
„ VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ “
 
 
Požiadavky:
 
-         ukončené úplné stredné vzdelanie
-         súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
-         úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
-         profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
-         výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
-         znalosť základných noriem samosprávy
 
Termín nástupu do funkcie: 8. 5. 2014
 
Všeobecné podmienky:
 
-         hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedná zastupiteľstvu, ktorému 2 x ročne podáva správu o svojej činnosti
-         pracovný pomer hlavného kontrolóra je na kratší pracovný čas s úväzkom 5 hodín týždenne
-         funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného zákona
-         vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce
 
Vykonáva kontrolu:
-         plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a rozhodnutí orgánov obce
 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky a nepredložia požadované doklady.
 
Otváranie obálok bude zabezpečené na pracovnom stretnutí finančnej komisie dňa 28. 4. 2014
ocu | 20.03.'14 10:32 | stály odkaz

17.3. 2014 Zasadnutie OZ v KD Horné Orešany

 

P o z v á n k a
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení týmto
starosta obce
z v o l á v a 
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
dňa 17. 03. 2014, t. j. v pondelok o 18. 00 hod.
v KD Horných Orešanoch
 
 
 
Program:
 
1.Otvorenie, návrh na navrhovateľa, overovateľov a zapisovateľa OZ
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Horné Orešany
4. Bezpečnostný projekt implementácie ochrany osobných údajov
5. Vyhodnotenie ponuky na odpredaj obecného majetku
6. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov: Kristína Kovarská
7. Rôzne
7.1. Žiadosť: Ing. Peter Tepala a manž. o vyjadrenie   k urbanistickej štúdie IBV Ohlajty - Horné Orešany
7.2. Žiadosť: Peter Lopour  o výstavbu RD na p. č. 1820/3
7.3. Žiadosť: Róbert Kotleba o vyjadrenie k PD IBV „ Rakyta“
8. Interpelácie
9. Záver
 
 
 
ocu | 17.03.'14 10:56 | stály odkaz

Dňa 26.2. 2014 Obecný úrad v Horných Orešanoch zatvorený

Obecný úrad v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že dňa 26. 2. 2014 , t. j. v stredu bude obecný úrad zatvorený z dôvodu školenia pracovníčok k voľbám prezidenta SR.

ocu | 25.02.'14 14:54 | stály odkaz

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014    - Informácia o čase a mieste konania volieb

admin | 21.02.'14 18:33 | stály odkaz

Dovolenka detskej lekárky

Detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou oznamuje matkám detí, že od 24. 2. - 28. 2. 2014 nebude ordinovať z dôvodu dovolenky. Zastupovať bude detská lekárka MUDr. Kaderová v Smoleniciach.

ocu | 20.02.'14 11:32 | stály odkaz

Dovolenka obvodného lekára

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že v dňoch 24. a 25. februára 2014 nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

ocu | 19.02.'14 15:02 | stály odkaz

Inzercia

Všetky inzeráty (1)
Pridať inzerát →

Súbory

Všetky súbory →
 

Ankety

Web Horné Orešany 24.05.'10


Ktorá časť webu Vás najviac zaujíma? (možno označiť viac odpovedí naraz)

hlasov: 833

Staršie ankety →

 

Copyright © 2010 - 2014 | Oficiálny web obce Horné Orešany. | Horné Orešany 190, 919 03 Horné Orešany
administrácia: OcU (ocuhoresany@stonline.sk), redakčná rada | tech. administrátor: Ing. Marek Boháček (LOMOZ o.z.)