Dnes je streda 17. októbra 2018, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Orešanský (prí)hodový rínek

Orešanský (prí)hodový rínek

Jeseň v Horných Orešanoch je už neodmysliteľne spojená s Rínkom ľudovej muziky. Tento rok sa bude konať 20. októbra v Kultúrnom dome v Horných Orešanoch.  Hudobno-dramatické predstavenie s názvom „Orešanské (prí)hody“ vystrieda bujará zábava, tanečné školičky aj bohatý sprievodný program v spojení s dobrým jedlom a výborným orešanským vínkom presne tak, ako po iné roky. Okrem skalných hostí – ľudových zoskupení z okolia - k nám tentokrát zavítajú hostia z Moravy, Cimbalová muzika Rozsocháč zo Strážnice a ľudová hudba súboru Kopaničiar, ktorá  naisto roztancuje každé nohy v sále. Večer korunujeme premiérou videoklipu k piesni JA z najnovšieho CD FidliCantov – album nepomenovaný. O zábavu a pohodu určite nebude núdza. Stretneme sa na prvom medzinárodnom rínku, priatelia, všetci ste srdečne vítaní!!!

Uznesenia OZ zo dňa 24. 9. 2018

» Súbor na stiahnutie: Uznesenia OZ zo dňa 24. 9. 2018 (kategória: Uznesenia OZ)

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 19. 10. - 26. 10. 2018

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 19. 10. - 26. 10. 2018

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že  v termíne  od 19. 10. 2018 do 26. 10. 2018 budú v obci Horné Orešany rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber  objemového komunálneho odpadu. Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

• na Hornom záhumní
• pri telefónnej ústredni
• na parkovisku pri kostole
• na Rajčianke pri DREVOXE
• pri hasičskej zbrojnici
• v m. č. Majdánske na námestí

Do kontajnera patrí:
zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, periny, sanita a pod.

Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nedávali:
plasty a papier, sklo, železo, kovový odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a biologický odpad ako sú konáre, prerezávky stromov a kríkov, burinu, trávu, lístie, haluzovinu a pod.


Žiadame občanov o spoluprácu a dodržanie čistoty okolo kontajnerov!

 

Dovolenka obvodného lekára dňa 10.10.2018

Dovolenka obvodného lekára dňa 10.10.2018

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 10. októbra 2018, t. j. v stredu nebude ordinovať.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.9.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-312/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka - rastúceho na pozemku registra "C" v katastrálnom území Dolné Orešany parc. č. 727/1  z dôvodu poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Dňa 4. 10. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Dňa 4. 10. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 4. 10. 2018, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov a VKM.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Opis stavu vodomerov od 01.10.2018

Opis stavu vodomerov od 01.10.2018

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne od 01.10. 2018, počas celého týždňa budú pracovníci vodárenskej spoločnosti opisovať stavy vodomerov. Občanov, ktorí sa nebú zdržiavať doma prosíme, aby stavy vodomerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste.

Jesenná deratizácia

» Súbor na stiahnutie: Jesenná deratizácia (kategória: Rôzne)

Zasadnutie OZ dňa 24. 9. 2018

Zasadnutie OZ dňa 24. 9. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. 9.  2018, t. j. v pondelok o 19.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 16. 07. 2018
 5. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v m. č. Majdánske od spoločnosti Chemolak, a. s. Smolenice
 6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Horné Orešany na roky 2018 – 2022   
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod – Martin Plichta
 8. Návrh na schválenie žiadosti o FNP so zameraním na podporu „ WIFI pre Teba“, kód výzvy OPII – 2018/7/1-DOP     
 9. Úprava rozpočtu 4/2018
 10. Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného  úradu
 11. Diskusia
 12. Záver

Malokarpatský posol 2018/09

» Súbor na stiahnutie: Malokarpatský posol 2018/09 (kategória: Malokarpatský posol)

5.Detská betónovačka

5.Detská betónovačka

Betonári - Neregistrovaní stolnotenisoví hráči pozývajú deti a mládež ako i rodičov a trénerov na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”5.Detská betónovačka”, ktorý sa uskutoční 3. novembra 2018 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce neregistrované deti a mládež do 16 rokov (bez licencií). Pre troch najlepších v dvoch kategóriách (6-12 a 13-15) sú pripravené poháre + vecné ceny a občerstvenie. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť. Priveďte prosím svoje začínajúce talenty na detský turnaj. Čaká vás pohoda a príjemná atmosféra :-) Viac informácií nájdete na nasledovnom linku http://stolnotenisovyturnaj.eu/minibetonovacka/informacie-o-turnaji

Zmeny CP prímes. dopravy 2018/2019

Zmeny CP prímes. dopravy 2018/2019

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom -  cestujúcim pravidelnými linkami prímestskej autobusovej dopravy, že v zmysle zmien cestovných poriadkov, ktoré pripravuje Trnavský samosprávny kraj pre obdobie 2018/2019 môžete svoje požiadavky na úpravu súčasných platných cestovných poriadkov zasielať písomne na obecný úrad Horné Orešany v termíne do 24. 9. 2018 alebo priamo dopravcovi v termíne od 17. 9. 2018 do 30. 9. 2018, ktorý zabezpečuje pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu v Územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja na adresu:

ARRIVA Trnava, a. s.
Nitrianska č. 5
917 54 Trnava
www.sadtrnava.sk
e-mail: juraj.kuzma@arriva.sk

Zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203,. 204,. 205 a 207,.

 

na vedomie: Trnavský samosprávny kraj
                      odbor  dopravnej politiky
                      Starohájska 10
                      917 01 Trnava