Dnes je pondelok 25. septembra 2017, meniny má Vladislav, zajtra Edita. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4. 11. 2017

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v zmysle zákona č.303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších predpisov sa voľby do orgánov samosprávnych krajov budú konať dňa 4. novembra 2017, t. j.  v sobotu
 v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny
v Základnej škole s materskou školou v Horných Orešanoch.
V obci sú vytvorené 2 volebné okrsky:

Volebný okrsok č. 1- ZŠ s MŠ v Horných Orešanoch  od súpisného čísla 1 po súpisné číslo 400   

Volebný okrsok č. 2- ZŠ s MŠ v Horných Orešanoch od súpisného čísla  401 po súpisné číslo 860

Ďalej Vám oznamujeme, že v týchto dňoch obdržíte oznámenie o čase a mieste konania volieb.

 

 

 

26. 10. 2017 (štvrtok) - mobilný odber krvi

26. 10. 2017 (štvrtok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 26. 10. 2017, t. j. vo štvrtok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Dovolenka detskej lárky v Suchej nad Parnou

Dovolenka detskej lárky v Suchej nad Parnou

Detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou oznamuje matkám detí, že od 6. septembra do 12. septembra 2017 nebude ordinovať. Zastupovať bude detská lekárka MUDr. Kaderová v Smoleniciach.

Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj

Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj

Betonári - Neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s Obecným úradom a STK Elastik Horné Orešany Vás pozývajú na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”5.Detská betónovačka”, ktorý sa uskutoční 11. novembra 2017 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce deti a mládež do 16 rokov (bez licencií). Pre troch najlepších v dvoch kategóriách (6-12 a 13-15) sú pripravené poháre + vecné ceny, bohaté občerstvenie a tombola. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť. Priveďte prosím svoje začínajúce talenty na detský turnaj. Čaká vás pohoda a príjemná atmosféra :-) Viac informácií nájdete na nasledovnom linku: http://stolnotenisovyturnaj.eu/minibetónovačka/informácie-o-turnaji

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha dňa 24. a 25. 8. 2017

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha dňa 24. a 25. 8. 2017

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že v dňoch 24. a 25. 8. 2017, t. j. vo štvrtok a v piatok nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Zasadnutie OZ dňa 21. 8. 2017

Zasadnutie OZ dňa 21. 8. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. 08.  2017, t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

 


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 13. 6. 2017
 5. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na II. polrok 2017
 6. Správa nezávislého audítora konsolidovanej  účtovnej závierky za rok 2016
 7. Konsolidovaná Výročná správa obce Horné Orešany za rok 2016
 8. Návrh na schválenie zmien a doplnkov ÚPN Obce Horné Orešany a VZN č. 1/2017
 9. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice so štátneho rozpočtu MV SR
 10. Úprava rozpočtu 4/2017
 11. Diskusia
 12. Záver

Dňa 10. 8. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 10. 8. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 10. 8. 2017, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.6.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-136/2017 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovín - rastúcich na pozemkoch registra "C"
parc. č. 886/1, 886/3, 886/2, 887/2, 887/4, 870/2, 870/3, 870/5, 720/3, 720/4, registra "E" parc. č. 714/10, 714/11, 714/12, 714/13, 714/14, 714/15, 714/16, 714/17, 714/18, 888, 885, 721, 722, 720/1, 720/2, 751, 755, 756, 757, 758, 759, 761/1, 761/2 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu prípravy pozemkov na výsadbu vinice.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Výstavba cesty

Vážení občania,

 

obec  Horné Orešany oznamuje občanom, že od 01. augusta 2017, t. j. od utorka, sa započnú práce na výstavbe miestnej komunikácie pri cintoríne a v okolí kostola. Upozorňujeme občanov, že na uvedených komunikáciách bude od 08:00 hod do 16:00 hod zákaz vstupu, preto prosím obyvateľov, aby preparkovali svoje autá na parkovisko pri kultúrnom dome a vlastníci viníc, aby využívali náhradné komunikácie.

 

Za pochopenie voped ďakujeme.

FOTO: Cesta k vodníkovi 2017

Komisia kultúry pri Obecnom úrade Horné Orešany usporiadala v sobotu 1. júla pre všetky deti a rodičov tradičnú cestu k Vodníkovi.

FOTO: Beh cez hornoorešanské vŕšky 2017

37. ročník behu „Cez hornoorešanské vŕšky“ – memoriál Františka Hečka sa uskutočnil v sobotu 24.06.2017. Vo veľmi horúcom počasí, dobehlo do cieľa hlavného 10,3 km dlhého behu až 229 bežcov! (foto 1 - 32: Katarína Vašeková)

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou počas letných prázdnin

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou počas letných prázdnin

Detská lekárka v Suchej nad Parnou MUDr. Korčeková, oznamuje matkám detí, že od 24. 7. 2017 do 4. 8. 2017 nebude ordinovať. Zastupovať bude detská lekárka v Smoleniciach MUDr. Kaderová. Ordinovať sa začne dňa 7. 8. 2017.