Dnes je piatok 27. novembra 2015, meniny má Milan, zajtra Henrieta. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Odstávka vody v obci dňa 24. 11. 2015

Odstávka vody v obci dňa 24. 11. 2015

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 24. 11. 2015, t. j. v utorok v čase od 8. 00 hod do 13. 00 hod. bude odstavená dodávka vody z verejného vodovodu z dôvodu výmeny šupákov v celej obci.

Po obci sa bude pohybovať cisterna s pitnou vodou. V prípade potreby môžete volať na t. č. 0908 147 088.

V zhľadom k vyššie uvedenému riaditeľka ZŠ s MŠ v Horných Orešanoch oznamuje rodičom žiakov základnej a materskej školy, že dňa 24. 11. 2015, t. j. v utorok udeľuje so súhlasom zriaďovateľa riaditeľské voľno. V prevádzke nebude taktiež školský klub.

Riadne vyučovanie sa začne 25. 11. 2015, t. j. v stredu.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.9.2015 začala na základe žiadosti Vladimíra Halenára, Horné Orešany 146,  konanie č. HOR-213/2015 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 2 ks orech - rastúceho na pozemku parc. č. 552/2 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu poškodzovania priľahlých nehnuteľností.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Adventný koncert a ochutnávka orechových koláčov

Adventný koncert a ochutnávka orechových koláčov

V nedeľu 29. 11. V KD Horné Orešany prepukne o 14:00 tradičná súťažná Ochutnávka orechových koláčov. Po nej rozohráme Adventný koncert so začiatkom o 16:00, na ktorom vystúpia: Čerešenka, Záruby, Brezinka, Sinaj, Tadema.

Pri príležitosti svojich 5-tych narodenín predstavia FidliCanti nové CD Vánočné“ s požehnaním slávneho primáša Miroslava Dudíka.

V čase od 9:00 do 12:00 budeme v kultúrnom dome prijímať súťažné koláče od vás, milé orešanské gazdinky. Každý koláč bude mať pridelené číslo a bude pripravený na vystavovanie. 

Všetci ste srdečne vítaní.

Pozvánka na prasacie hody, 21. novembra 2015

Pozvánka na prasacie hody, 21. novembra 2015

Dobrovoľný hasičský zbor v Horných Orešanoch v spolupráci s Obecným úradom v Horných Orešanoch pozýva občanov na 7. ročník " Prasacích hodov", ktorý sa uskutoční dňa 21. novembra 2015, t. j. v sobotu v priestoroch KD v Horných Orešanoch.

V čase od 10. 00 hod. si môžete vychutnať tradičné zabíjačkové špeciality a od 17. 00 hod. pri pohári dobrého vína, pri tónoch príjemnej hudby si mnôžete posedieť so svojimi priateľmi.

2. detská minibetónovačka - 17.11.2015

2. detská minibetónovačka - 17.11.2015

Neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s STK Elastik a OÚ Horné Orešany vás pozývajú na „2. Detskú minibetónovačku“ - stolnotenisový turnaj neregistrované deti a mládež, ktorý sa uskutoční dňa 17. novebra (utorok) o 9:30 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre deti a mládež, ktoré nie sú a nikdy neboli registrované v žiadnom klube. Kategórie - deti od 6 do 12 rokov a mládež od 13 do 18 rokov. Prví traja najlepší v každej kategórii získajú poháre. Pre všetkých hráčov je pripravené občerstvenie. Bufet nie je zabezpečený. Srdečne vás všetkých pozývame !
Z časových dôvodov na turnaji može štartovať maximálne 64 (32 detí + 32 mládež) hráčov. Na turnaj je nutné sa vopred prihlásiť cez prihlasovací formulár na stránke www.stolnotenisovyturnaj.eu

Katarínska disco Horné Orešany

Katarínska disco Horné Orešany

Pozývame vás na super disco s DJ PESOM a hosťom večera MILANOM LIESKOVSKÝM, ktorý vystúpi od 21:30 hod. do 23:15 hod. Čaká na Vás super personál a výborná zábava.

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha, dňa 16. 11. 2015

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha, dňa 16. 11. 2015

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 16. 11. 2015, t. j. v ponedelok nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Zasadnutie OZ, dňa 9. 11. 2015

Zasadnutie OZ, dňa 9. 11. 2015

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9. novembra 2015,t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch s nasledovným programom:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesenia zo dňa 16. 9. 2015
 5. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horné Orešany
 6. Návrh na schválenie VZN č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií s prostriedkov obce Horné Orešany
 7. Úprava rozpočtu na rok 2015
 8. Žiadosti o zaradenie do ÚPN obce Horné Orešany:
  1. Jozef Antošík, Horné Orešany
  2. Martin Sýkora, Horné Orešany
  3. Ing. Martin Ružička, Dobrá Voda
  4. Gabriel Cisár, Horné Orešany

  5. Gabriel Cisár, Horné Orešany  
  6. Ing. Alexander Križan, Bratislava

  7. Františka Rábarová, Horné Orešany
  8. Peter Lopour, Trnava
  9. Emil Benovič, Horné Orešany
  10. Alexander Griflík, Horné Orešany
  11. LIV ELEKTRA, a. s. Bratislava
  12. AMONT, s. r. o. Trnava – nová spoločnosť  REAL AQUA, s. r. o. Trnava
 9. Návrh na zriadenie komisie za účelom riešenia zmien a doplnkov k ÚPN obce Horné Orešany
 10. Interpelácie:
  1. Žiadosť o pripojenie kanalizácie, riešenie stavu príjazdovej komunikácie: JUDr. Ivan Chovan
 11. Rôzne
 12. Záver

Výzva pre občanov - producentov odpadových vôd

Výzva pre občanov - producentov odpadových vôd

TAVOS, a. s. Piešťany vyzýva vlastníkov nehnuteľností v súvislosti s napájaním na verejnú kanalizáciu s cieľom zvýšenia ochrany životného prostredia v obci, povinnosť pripojenia - najmä podľa § 23 odst. 2 zákona 442/2002 Z. z., vyhnutia sa prípadným pokutám a sankciám pre Vás a plnenia podmienok čerpania európskych fondov, Vás týmto vyzývame k aktivovaniu Vašich kanalizačných prípojok. TAVOS, a. s. v súčasnosti pripravil výrazne zjednodušený a rýchly proces zazmluvnenia a dokumentácie, stačí ak navštívite zákaznícke centrá v Trnave, alebo v Piešťanoch a prinesiete len:

- vyplnenú Žiadosť o pripojenie na kanalizáciu ( priložená v súbore na stiahnutie)

- Ohlásenie drobnej stavby od OcÚ

- LV, snímku z katastrálnej mapy

- jednoduchý náčrt kanalizačnej prípojky vrátane revíznej kanalizačnej šachty

BONUS: odpustenie stočného od napojenia do konca roku 2015

Dňa 5. 11. 2015 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 5. 11. 2015 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 5. 11. 2015, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

FOTO: Druhý Orešanský rínek

V sobotu 17. 10. 2015 sa v KD pripravili FidliCanti v spolupráci s Obecným úradom Horné Orešany druhý Orešanský rínek, alebo „ked je Imrovi dobre, ide tancuvat“. V programe sa predstavili ľudová hudba Skaličan, DFS Čerešénska Smolenice, Záruby zo Smoleníc, FidliCanti a Katpatská muzika. Súčasťou rínku bol aj predaj handmade výrobkov a sezónnych dobrôt.

FOTO: Výlov VN Horné Orešany

Od 13. do 19. októbra 2015 sa na výlove vodnej nádrže každý deň v ťažkých podmienkach, v daždi, zime a v nánosoch blata zúčastňovalo až 60 rybárov a dobrovoľníkov. Z priehrady vylovili až 21 ton rýb. Medzi najväčšie patrili 95 cm – 15 kg kapor, 120 cm – 13,5 kg šťuka, 120 cm úhor a sumec s dĺžkou 225 cm a hmotnosťou 82 kg.
Dôvodom pre vypustenie priehrady bola revízia a kontrola dnových výpustí a samotnej hrádze.
(foto: 1 - 7 Michal Rímeš, 8 - 33 Marek Boháček)

Pozrite si fotografie z výstavbyvypúšťania priehrady.