Dnes je sobota 24. marca 2018, meniny má Gabriel, zajtra Marián. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Zasadnutie OZ dňa 26. 3. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení týmto zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. 3.  2018,t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.
Program:

1.  Otvorenie obecného zastupiteľstva
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.  Schválenie programu OZ
4.  Kontrola plnenia uznesení zo dňa 26.2. 2018
5.  Informácia starostky obce o náhradníkovi poslankyne OZ
6. Voľba člena komisie verejného poriadku a ŽP
7. Voľba predsedu finančnej komisie       
8. Návrh na schválenie prenájmu priestorov vo vlastníctve obce  pre OZ Fidlikanti   
9. Návrh na schválenie žiadosti o NFP so zameraním na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice so
    štátneho rozpočtu MV SR   
10. Úprava rozpočtu 2/2018 – dofinancovanie prístavby MŠ
11. Diskusia
12. Záver

 

 

 

FOTO: Degustácia vín Horné Orešany 2018

Viac ako 600 vzoriek vín od 177 výrobcov, to je bilancia 29. ročníka tradičnej ochutnávky vín v Horných Orešanoch, ktorá má od tohto ročníka aj oficiálny názov – Orešanská koštofka.
Z titulu najlepšie orešanské červené a ceny starostky Jarmily Petrovičovej sa teší Miroslav Novák s odrodou Dunaj. Najúspešnejším tohtoročným vystavovateľom je Michal Sadloň z Limbachu, ktorý bol ocenený za najlepšiu kolekciu vín a jeho rizling rýnsky získal titul šampión bielych vín.
Kompletné výsledky môžete nájsť tu (PDF)
Všetky tieto skvelé vína budete môcť ochutnať v sobotu 24. 3. na Orešanskej koštofke. Foto: Marek Boháček

Zmena systému separovania plastov a papiera

Zmena systému separovania plastov a papiera

Obecný úrad v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že od 1.1. 2018 dochádza k zmene systému pri vývoze odpau z plastov, tetrapakov, VKM a papiera. Žiadame občanov, aby papier separovali samostatne do modrých 1100l kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci včastiach:

Dolné Záhumnie, Lázeň, Rajčianka pri Drevoxe, vo dvore obecného úradu a v m. č. Majdánske.

Do žltých 240 l nádob a igelitových vriec separujte len pasty a tetrapaky okrem papiera.

Zber biologicky rozložiteľných odpadov

Zber biologicky rozložiteľných odpadov

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v rámci jarného upratovania sa v termíne : od 15. marca 2018 do 15. apríla 2018 uskutoční ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV, t. j. konárov z orezávky stromov a kríkov. Občania môžu tento odpad v uvedenom termíne umiestniť na Lázni pri rodinnom dome A. Miša č. d.  261.

Žiadame občanov, aby  využili túto možnosť likvidácie biologicky rozložiteľných odpadov, čím zamedzíte nepovolenému zneškodneniu, spaľovaniu alebo vytváraniu nelegálnych skládok.

Upozorňujeme občanov, že je zakázané na skládku umiestňovať biologický odpad ako je: TRÁVA, LÍSTIE, BURINA A KVETY Z ČREPNÍKOV!

Vzdanie sa mandátu poslanaca OZ

» Súbor na stiahnutie: Vzdanie sa mandátu poslanaca OZ (kategória: Rôzne)

Systém nakladania s odpadom

» Súbor na stiahnutie: Systém nakladania s odpadom (kategória: Rôzne)

Uznesenia OZ zo dňa 26. 2. 2018

» Súbor na stiahnutie: Uznesenia OZ zo dňa 26. 2. 2018 (kategória: Uznesenia OZ)

Malokarpatský posol 2018/03

» Súbor na stiahnutie: Malokarpatský posol 2018/03 (kategória: Malokarpatský posol)

Pôstna polievka

Pôstna polievka

V nedeľu 18. marca sa uskutoční už tretí ročník charitatívneho podujatia s názvom Pôstna polievka. Aj tento rok sa podujatie uskutoční v kultúrnom dome v našej obci. Podujatie bude prebiehať v časoch po svätých omšiach od 9:00-14:00. Okrem polievky sa môžete tešiť aj na novinku. Organizátori si pre vás pripravili Veľkonočné trhy. Už teraz sa môžete tešiť na mydlové kytice, veľkonočné kraslice, domáce údené dobroty a mnoho ďalšieho. Na trhu si výrobky budete môcť kúpiť, ale aj ochutnať- "okoštovať". Srdečne všetkých pozývame, otvorte svoje srdcia. V tomto roku sa výťažok použije na dokončenie Krízového centra Vincentínum v Košiciach – Šaci, ktoré bude slúžiť chudobným ženám s deťmi, rodinám a najzraniteľnejším z Košíc. Objekt sa realizuje pod záštitou Nadácie DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov, ktorá pôsobí na Slovensku už viac ako dvadsať rokov.

Tešíme sa na vás. Modlitby matiek a otcov, FÚ, klub KDH a OÚ Horné Orešany.

Plagát: www.khzs.sk/wp-content/uploads/2018/02/podelme-sa_2018_mail.pdf

29. ročník Ochutnávky vín Horné Orešany - 24. 3. 2018, KD Horné Orešany

29. ročník Ochutnávky vín Horné Orešany - 24. 3. 2018, KD Horné Orešany

Organizátori výstavy sa snažia o zachovanie dedičstva v pestovaní hrozna, výrobe vína a kultúry jeho konzumovania. Našim úsilím je zhodnotenie a porovnanie vín so susednými regiónmi, poskytnúť milovníkom vína potešenie z číreho vzhľadu, nádhernej farby, omamnej vône a neopakovateľnej chuti kráľovského nápoja, v ktorom sa ukrýva um a práca vinohradníka i vinára, sila slnka i žičlivosť zeme a v neposlednom rade výmena skúseností medzi odbornou a laickou verejnosťou.
Touto cestou Vás srdečne pozývame na tohtoročnú ochutnávku vín.

Vystavovatelia z Horných Orešian dostanú pri odovzdaní 2 a viac vzoriek voľnú vstupenku na verejnú ochutnávku Orešanskú koštofku“​ - 24. 3. 2018 (14:00 - 22:00).

Cena vstupenky: 12 €

V cene vstupenky je degustačný pohárik s logom výstavy, katalóg vystavovaných vín a neobmedzená konzumácia vystavovaných vzoriek vín.

Zasadnutie OZ dňa 26. 2. 2018

Zasadnutie OZ dňa 26. 2. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. 2.  2018, t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.


Program:

 1.  Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 11.12. 2017
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2017
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrola na I. polrok 2018
 7. Návrh na schválenie VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z        rozpočtu  obce na dieťa MŠ, školského klubu detí, školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany
 8. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod manž. Cmerových z dôvodu hodného zreteľa     
 9. Návrh na úpravu ceny vodného v m. č. Majdánske   
 10. Úprava rozpočtu 1/2018
 11. Žiadosť p. Kopúnka, Horné Orešany 558 o vysporiadanie prístupovej cesty p. č. 1949/2
 12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce p. č. 593/1 pre Ivana Chovana
 13. Žiadosť o súhlas s odkúpením pozemku pod trafostanicou
 14. Diskusia
 15. Záver

Dňa 22. 2. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Dňa 22. 2. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 22. 2. 2018, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov a VKM.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.6.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-136/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  188 ks jaseňa štíhleho, 251 ks hrabu obyčajného, 38 ks javora, 17 ks čerešne a 41 375 m2 krovín - rastúcich na pozemku registra "C" parc.
č. register "C" parc. č. 870/2, 870/3, 870/5, 871, 872/1, 872/2, 872/3, 872/4, 873/2, 873/1, 874/2, 714/4, 700/10, 700/8, 700/4, 700/3, 700/24, 701/2, 700/6, 897/2, 755/8, 754/2, 755/1, 757/1, 756/3, 756/1, 756/2, 723/1, 723/3, 720/3, 720/4, 815/2, 718/4, 718/5, register "E"
parc. č. 873, 874, 714/10, 714/11, 714/12, 714/13, 714/14, 714/15, 714/16, 714/17, 714/18, 751, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761/1, 761/2, 721, 722, 724, 725, 720/2, 720/1 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu výsadby viníc.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

27. 2. 2018 (utorok) - mobilný odber krvi

27. 2. 2018 (utorok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 27. 2. 2017, t. j. v utorok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Novootvorená čistiareň

Súkromná podnikateľka Ľubica Pašeková ponúka novú službu čistiareň, ktorá sa nachádza v obchode Odevy Obuv. Odevy na vyčistenie môžete priniesť do obchodu Odevy Obuv, ktorá sa nachádza vedľa lekárne.

Do zberne na vyčistenie môžete priniesť:

 • Kabáty
 • Vetrovky
 • Obleky
 • Saká
 • Posteľné prádlo
 • Kožuchy
 • Kožené oblečenie
 • Veci na impregnáciu
 • Koberce na pranie s krátkym aj s dlhým vlasom a iné.