Dnes je pondelok 11. decembra 2017, meniny má Hilda, zajtra Otília. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Ochutnávka koláčov a tvorivé dielne

Ochutnávka koláčov a tvorivé dielne

OZ FidliCanti pozývajú aj tento rok všetkých cukrárov, cukrárky, gurmánov a maškrtníkov na súťažnú ochutnávku orechových koláčov, spojenú s vianočnými tvorivými dielňami pre našich najmenších, ktorá sa uskutoční v sobotu 16.12. v KD Horné Orešany. Svoje orechové dobroty môžete prinášať od 13. hodiny, samotná ochutnávka a tvorivé dielne otvoríme o 15.00 hodine. Víťazné koláče odmeníme krásnymi cenami a meno autora toho najlepšieho „pocheraja“ bude už tradične vyryté do pamätnej „hnetácej desky“. Príďte, nech nám je spolu príjemne, sladko a voňavo.

Deviaty ročník Vianočného punču

Deviaty ročník Vianočného punču

Blížia sa Vianoce, sviatky pokoja a lásky, sviatky narodenia Ježiša Krista. Po uponáhľanom roku si môžeme konečne vydýchnuť a načerpať sily v rodinnom kruhu. Vianoce sú tiež obdobím návštev a stretnutí s tými, ktorých máme radi - priateľmi, známymi, susedmi a vôbec všetkými ľuďmi dobrej vôle. Preto by sme vás opäť po roku chceli pozvať na Vianočný punč, ktorý sa bude konať v nedeľu 17. 12. 2017 od 15:00 pri KD.

Príďte si vychutnať vianočnú atmosféru s pohárikom punču, vareného vínka a teplého čaju. Nebude chýbať ani niečo dobré do žalúdka - lokše, mastený chlieb s cibuľou či sladké dobroty. Tešíme sa na vás!

Tiež by sme sa chceli poďakovať všetkým pomocníkom, spolupracovníkom a sponzorom za ochotu a pomoc prejavenú v roku 2017. Veríme, že aj v roku 2018 sa nám podaria akcie, z ktorých sa budeme spoločne radovať.

Šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré do nového roku
vám želajú členovia LOMOZ o.z.

Zasadnutie OZ dňa 11. 12. 2017

Zasadnutie OZ dňa 11. 12. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. 12.  2017,t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 9.11. 2017
 5. Návrh na schválenie  VZN č. 4/2017, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ v školskom klube detí  a v školskej jedálni
 6. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod: Peter Cmero a manželka Helena Cmerová
 7. Úprava rozpočtu obce Horné Orešany č. 5/2017
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020
 9. Návrh na schválenie rozpočtu obce Horné Orešany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020
 10. Diskusia
 11. Záver

Pošta v Horných Orešanoch dňa 5. 12. 2017 zatvorená

Pošta v Horných Orešanoch dňa 5. 12. 2017 zatvorená

Vedúca pošty pani Anna Strašková oznamuje občanom, že dňa 5. 12. 2017, t. j. v utorok bude Pošta v Horných Otešanoch zatvorená.

Oznam

Oznam

Dňa 4. 12. 2017, t. j. v pondelok bude Obecný úrad v Horných Orešanoch z technických príčin  z a t v o r e n  ý.

V súrnych prípadoch ( úmrtie osoby ) volajte na t. č. 0911 266 060.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.11.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-250/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  5 ks jaseňov, 2 ks javora poľného, 2 ks čerešne, 1 ks duba cerového - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1767/27 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve SR z dôvodu výstavby prístupovej cesty k nehnuteľnosti navrhovateľa v mieste rastu drevín.

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.11.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-261/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  1 ks smreka - rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 1435/46  v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu výstavby rodinného domu v mieste rastu dreviny.

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.11.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-260/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  9 ks drevín a 2151 m2 náletových krovín- rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 1435/46  v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu využitia pozemku na poľnohospodárske účely.

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.11.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-263/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  15 ks smrekov a 17 ks tují - rastúcich na pozemku registra "C" parc.
č. 11955/15 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu výstavby ohrozovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Dňa 30. 11. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 30. 11. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 30. 11. 2017, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

8. Hornoorešanská betónovačka

8. Hornoorešanská betónovačka

Vážení občania a športoví priatelia !

Betonári - neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s STK Elastik a OÚ Horné Orešany Vás pozývajúna Medzinárodný stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov – 8. HORNOOREŠANSKÁ BETÓNOVAČKA, ktorý sa uskutoční dňa 9. decembra v sobotu o 9:00 v kultúrnom dome.

Ide o celodennú akciu, finálové súboje sa odohrajú medzi 20:00 – 21:00 hodinou. Pre všetkých hráčov a priaznivcov stolného tenisu je pripravené občerstvenie a bufet.

Neváhajte a príďte povzbudiť domácich stolnotenisových hráčov. Srdečne vás všetkých pozývame! Viac informácií o turnaji nájdete na stránke turnaja - www.stolnotenisovyturnaj.eu

Prasacie hody - dňa 25. 11. 2016 v KD Horné Orešany

Prasacie hody - dňa 25. 11. 2016 v KD Horné Orešany

Dobrovoľný hasičský zbor v Horných Orešanoch v spolupráci s obecným úradom pozýva všetkých občanov Prasacie hody, ktoré sa uskutočnia  25. novembra v priestoroch Kultúrneho domu v Horných Orešanoch. V čase od 10.00 hod. si môžete vychutnať tradičné zabíjačkové špeciality a od 17. 00 hod. pri pohári dobrého vína, pri tónoch príjemnej hudby si môžete  posedieť  so svojimi priateľmi. Dobrovoľní hasiči sa už teraz na Vás tešia.

Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj

Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj

Betonári - Neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s Obecným úradom a STK Elastik Horné Orešany Vás pozývajú na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”5.Detská betónovačka”, ktorý sa uskutoční 11. novembra 2017 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce deti a mládež do 16 rokov (bez licencií). Pre troch najlepších v dvoch kategóriách (6-12 a 13-15) sú pripravené poháre + vecné ceny, bohaté občerstvenie a tombola. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť. Priveďte prosím svoje začínajúce talenty na detský turnaj. Čaká vás pohoda a príjemná atmosféra :-) Viac informácií nájdete na nasledovnom linku: http://stolnotenisovyturnaj.eu/minibetónovačka/informácie-o-turnaji

FOTO: Cesta k vodníkovi 2017

Komisia kultúry pri Obecnom úrade Horné Orešany usporiadala v sobotu 1. júla pre všetky deti a rodičov tradičnú cestu k Vodníkovi.

FOTO: Beh cez hornoorešanské vŕšky 2017

37. ročník behu „Cez hornoorešanské vŕšky“ – memoriál Františka Hečka sa uskutočnil v sobotu 24.06.2017. Vo veľmi horúcom počasí, dobehlo do cieľa hlavného 10,3 km dlhého behu až 229 bežcov! (foto 1 - 32: Katarína Vašeková)