Dnes je sobota 22. októbra 2016, meniny má Sergej, zajtra Alojzia. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.10.2016 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č. HOR-209/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks jedle rastúcej na pozemku parc. č. 2009/11 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu ohrozenia nehnuteľností.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 10. 10. - 23. 10. 2016

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 10. 10. - 23. 10. 2016

V termíne od 10. 10. 2016 do 23. 10. 2016 budú v obci Horné Orešany rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu.

 

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

• na Dolnom konci
• pri železiarstve u Gažoviča
• pri telefónnej ústredni
• na parkovisku pri kultúrnom dome
• na Rajčianke
• na Lázni
• v m. č. Majdánske na námestí

Do kontajnera patrí:
zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, periny, sanita a pod.

Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nedávali:
plasty a papier, sklo, železo, kovový odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a biologický odpad ako sú konáre, prerezávky stromov a kríkov, burinu, trávu, lístie, haluzovinu a pod.

Žiadame občanov o spoluprácu a dodržanie čistoty okolo kontajnerov!

 

FOTO: Náučný chodník Majdán

Fotografie zo slávnostného otvárania Náučného chodníka Majdán, ktoré sa uskutočnilo 17.9.2016 za účasti zástupcov Obce Horné Orešany, Lesov SR, Správy CHKO Malé Karpaty, Speleoklubu Trnava a Trnavského samosprávneho kraja.
Viac fotografií môžete nájsť tu: www.horneoresany.sk/naucny-chodnik/fotogaleria/.
Foto: Zuzana Duchoňová.

6. 10. 2016 (štvrtok) - mobilný odber krvi

6. 10. 2016 (štvrtok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 6. 10. 2016, t. j. vo štvrtok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.9.2015 začala na základe žiadosti Jozefa Janíčka a Jany Janíčkovej, Horné Orešany 653,  konanie č. HOR-189/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov -      1 ks pagaštan konský, 10  ks jaseňov, 4 ks jelše, 1 ks slivky- rastúcich na pozemku parc. č. 1960/2 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha dňa 23. 9. 2016

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha dňa 23. 9. 2016

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 23. 9. 2016, t. j. v piatok nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Dovolenka detskej lárky v Suchej nad Parnou

Dovolenka detskej lárky v Suchej nad Parnou

Detská lekárka v Suchej nad Parnou oznamuje matkám detí, že od 12. 9. - 16. 9. 2016 nebude ordinovať. Zastupovať bude detská lekárka v Smoleniciach, MUDr. Kaderová.

Zasadnutie OZ dňa 6. 9. 2016

Zasadnutie OZ dňa 6. 9. 2016

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 6. 9.  2016,t. j. v utorok o 18.00 hod.v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Informácia starostky obce o náhradníkovi OZ            
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Schválenie Návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na II. polrok 2016
 7. Správa nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky za  rok 2015
 8. Konsolidovaná výročná správa  obce  Horné Orešany
 9. Voľba predsedu komisie kultúry a športu         
 10. Voľba člena Rady školy
 11. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce – zámena pozemkov s manželmi Jozefom a manž. Teréziou Štibranou
 12. Návrh na schválenie VZN č.3/2016, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v školskom klube   detí  a v školskej jedálnia
 13. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov      
 14. Žiadosť o odkúpenie  pozemkov v majetku obce
 15. Žiadosť o obnovenie odvodňovacích kanálov
 16. Žiadosť o povolenie výstavby hospodárskej budovy
 17. Schvaľovanie poverenia a vypracovanie zmlúv o budúcej zmluve na usporiadanie majetkových práv častí pozemkov pod miestnou komunikáciou  pri cintoríne
 18. Úprava rozpočtu č. 3/2016 
 19. Informácia starostky obce z kontroly Slovenského metrologického inšpektorátu
 20. Informácia o výstavbe mostu do m. č. Majdánske
 21. Rôzne
 22. Diskusia
 23. Záver

Obnovený náučný chodník Majdán – príďte na jeho slávnostné otvorenie

Obnovený náučný chodník Majdán – príďte na jeho slávnostné otvorenie

Srdečne vás pozývame na slávnostné otvorenie revitalizovaného Náučného chodníka Majdán, ktoré sa uskutoční 17.9.2016 o 13:00 na námestí na Majdánskom. Na desiatich zastaveniach a štrnástich tabuliach sa dozviete zaujímavé informácie o miestnej prírode, o histórii významných pamiatok ako fabrike Chemika, Olšovskom mlyne, ale napríklad aj o spôsobe výroby dreveného uhlia.

Viac informácií o chodníku nájdete v pozvánke (PDF).

Zrušenie biologicko - rozložiteľnej skládky na Lázni

Zrušenie biologicko - rozložiteľnej skládky na Lázni

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že skládka biologicko - rozložiteľných odpadov, t. j. konárov, orezávky zo stromov a kríkov, ktorá sa nachádzala na verejnom priestranstve na Lázni, je  dňom 23. 8. 2016 pozastavená z dôvodu štiepkovania a úpravy uvedeného priestranstva. Žiadame občanov, aby na uvedenom priestranstve, t. j. na Lázni opätovne nezakladali divoké skládky. V prípade zistenia tohto porušenia bude skládka odstránená na náklady vinníka a zároveň uložená pokuta v zmysle zákona o priestupkoch.

Orešanský rínek ľudovej muziky

Orešanský rínek ľudovej muziky

Podujatie Orešanský rínek ľudovej muziky každoročne na jeseň organizuje rodinná ľudová hudba FidliCanti. V širokom okolí už dobre známy „Rínek“, ktorý svoje brány otvorí už po tretí raz, bude tentokrát plný čarovnej svadobnej atmosféry.

Dňa 24. septembra o 16.00 hodine sa v Kultúrnom dome v Horných Orešanoch začne hudobno-dramatické predstavenie pod názvom Obrázky z orešanskej svadby. Program plný skvelej ľudovej  hudby, scénických a tanečných vystúpení v podaní FS Záruby a DĽS Čerešenka zo Smoleníc, FS Karpatskí valaškári z Dolnej Krupej, ĽH Brezinka z Boleráza, ĽS Slnečnica z Piešťan, ĽH Karpatská muzika a domácich FidliCantov, oživí  svadobné tradície našich predkov so všetkým, čo k tomu patrí. Diváci tak budú môcť „ochutnať“ výbornú hudbu, spev a tanec, ale aj starodávne jedlá a dobroty, ktoré v minulosti nechýbali na žiadnej svadobnej hostine.

Okrem hlavného programu a večernej tancovačky čaká na návštevníkov bohatý sprievodný program. Už od 15. hodiny sa začne predaj domácich výrobkov a špecialít. A samozrejme sa počas večera môžete tešiť na ochutnávku vín z produkcie domácich vinárov. Miestni vinári s hrdosťou predstavia svoje chýrne orešanské vína, ktorých kvalita je známa oddávna.

Program je pestrý a bohatý, preto veríme, že aj tento rok si každý návštevník  príde na svoje –  či už znalci dobrej hudby, milovníci chutného domáceho jedla a vína, alebo tí, ktorí sa radi zvŕtajú na tanečnom parkete. Na všetkých „svadebných hoscí“  sa už teraz tešia FidliCanti z Horných Orešian.

FOTO: Cesta k vodníkovi 2016

Komisia kultúry pri Obecnom úrade Horné Orešany usporiadala pre Všetky deti a rodičov tradičnú cestu k Vodníkovi so štartom pri kultúrnom dome a cieli na hrádzi VN.