Dnes je pondelok 26. júna 2017, meniny má Adriána, zajtra Ladislav(a). Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

29. 6. 2016 (štvrtok) - mobilný odber krvi

29. 6. 2016 (štvrtok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 29. 6. 2017, t. j. vo štvrtok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha od 10. - 21. 7. 2017

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha od 10. - 21. 7. 2017

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 10. do 21. júla 2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.6.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-121/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov -  6 ks jaseňov a 95 m2 krovín - rastúcich na pozemkoch registra "C" parc. č. 931/2, 931/3, 934/5, 934/6, 934/8, 934/9, 934/11, 934/12, 934/13, 943/44, 943/45, 943/46, 943/47, 943/48, 943/49, 943/50, 943/51,943/52, 943/53, 943/54, v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu výstavby inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

FOTO: Medzinárodný deň detí 3.6.2017

FOTO: Stavanie mája 1.5.2017

Dňa 15. 6. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 15. 6. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 15. 6. 2017, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Zasadnutie OZ dňa 13. 6. 2017

Zasadnutie OZ dňa 13. 6. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. 06.  2017, t. j. v utorok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch
Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 15. 5. 2017
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2016
 6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016
 7. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2016
 8. Návrh na uzatvorenie Dohody č. 01/2017/02 o poskytnutí príspevku  z mimoriadneho fondu Lesov SR, š. p. Banská Bystrica
 9. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, kod výzvy: OPKZP – PO1 – SC 111 – 2017 – 23 
 10. Diskusia
 11. Záver

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha dňa 8. a 9. júna 2017

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha dňa 8. a 9. júna 2017

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že v dňoch 8. a 9. júna 2017, t.j. vo štvrtok a v piatok nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Od 31. 5. do 2. 6. 2017 obecný úrad zatvorený.

Od 31. 5. do 2. 6. 2017 obecný úrad zatvorený.

Z dôvodu školenia pracovníčok obecného úradu bude Obecný úrad v Horných Orešanoch v  termíne od 31. 5. do 2. 6. 2017, t. j. v stredu, vo štvrtok a v piatok zatvorený.

V súrnych prípadoch ( úmrtie osoby ) volajte na t. č. 0911 266 060, 0911 388 565.

Oslava dňa detí a diskotéka

Oslava dňa detí a diskotéka

Komisia kultúry pri OcÚ Horné Orešany vás pozýva v poobedných hodinách na oslavu dňa detí na ihrisku a večer na diskotéku v kultúrnom dome.

Prezentácia knihy železnice v okolí Smoleníc a Dobrej Vody

Prezentácia knihy železnice v okolí Smoleníc a Dobrej Vody

Pozvánka na prezentáciu knihy železnice v okolí Smoleníc a Dobrej Vody, ktorá sa bude konať 28.5.2017 o 14:45 v kultúrnom dome v Smoleniciach.

Zber elektroodpadu od 17. 5 - 31. 05. 2017

Zber elektroodpadu od 17. 5 - 31. 05. 2017

V termíne od 17. 05. 2017 do 31. 05. 2017 sa uskutoční v  obci  Horné Orešany zber elektro-odpadu. Žiadame občanov, aby uvedený odpad priniesli do dvora obecného úradu počas úradných hodín. Upozorňujeme občanov, aby elektro-odpad nevykladali pred rodinné domy ako to bolo v minulosti zvykom!

Zberať sa budú nasledovné druhy odpadov:

 • Elektroodpad ( chladničky, mrazničky, pračky, počítače, televízory)
 • Elektrické radiátory, ventilátory
 • Mikrovlnné rúry
 • Batérie a akumulátory