Dnes je sobota 22. septembra 2018, meniny má Móric, zajtra Zdenka. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Jesenná deratizácia

» Súbor na stiahnutie: Jesenná deratizácia (kategória: Všeobecné záväzné nariadenia)

Zasadnutie OZ dňa 24. 9. 2018

Zasadnutie OZ dňa 24. 9. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. 9.  2018, t. j. v pondelok o 19.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 16. 07. 2018
 5. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v m. č. Majdánske od spoločnosti Chemolak, a. s. Smolenice
 6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Horné Orešany na roky 2018 – 2022   
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod – Martin Plichta
 8. Návrh na schválenie žiadosti o FNP so zameraním na podporu „ WIFI pre Teba“, kód výzvy OPII – 2018/7/1-DOP     
 9. Úprava rozpočtu 4/2018
 10. Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného  úradu
 11. Diskusia
 12. Záver

Malokarpatský posol 2018/09

» Súbor na stiahnutie: Malokarpatský posol 2018/09 (kategória: Malokarpatský posol)

5.Detská betónovačka

5.Detská betónovačka

Betonári - Neregistrovaní stolnotenisoví hráči pozývajú deti a mládež ako i rodičov a trénerov na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”5.Detská betónovačka”, ktorý sa uskutoční 3. novembra 2018 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce neregistrované deti a mládež do 16 rokov (bez licencií). Pre troch najlepších v dvoch kategóriách (6-12 a 13-15) sú pripravené poháre + vecné ceny a občerstvenie. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť. Priveďte prosím svoje začínajúce talenty na detský turnaj. Čaká vás pohoda a príjemná atmosféra :-) Viac informácií nájdete na nasledovnom linku http://stolnotenisovyturnaj.eu/minibetonovacka/informacie-o-turnaji

Zmeny CP prímes. dopravy 2018/2019

Zmeny CP prímes. dopravy 2018/2019

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom -  cestujúcim pravidelnými linkami prímestskej autobusovej dopravy, že v zmysle zmien cestovných poriadkov, ktoré pripravuje Trnavský samosprávny kraj pre obdobie 2018/2019 môžete svoje požiadavky na úpravu súčasných platných cestovných poriadkov zasielať písomne na obecný úrad Horné Orešany v termíne do 24. 9. 2018 alebo priamo dopravcovi v termíne od 17. 9. 2018 do 30. 9. 2018, ktorý zabezpečuje pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu v Územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja na adresu:

ARRIVA Trnava, a. s.
Nitrianska č. 5
917 54 Trnava
www.sadtrnava.sk
e-mail: juraj.kuzma@arriva.sk

Zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203,. 204,. 205 a 207,.

 

na vedomie: Trnavský samosprávny kraj
                      odbor  dopravnej politiky
                      Starohájska 10
                      917 01 Trnava

Dňa 6. 9. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Dňa 6. 9. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 6. 9. 2018, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov a VKM.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

FOTO: TJ Iskra Horné Orešany - ŠK Slovan Bratislava

Slovnaft Cup – 3. kolo: TJ Iskra Horné Orešany - ŠK Slovan Bratislava / Foto: Ján Král

Malokarpatský posol 2018/08

» Súbor na stiahnutie: Malokarpatský posol 2018/08 (kategória: Malokarpatský posol)

Petícia za zachovanie cestovného poriadku spoločnosti SlovakLines a.s.

Petícia za zachovanie cestovného poriadku spoločnosti SlovakLines a.s.

27. augusta 2018 sa uskutočnilo stretnutie s autorom petície za zachovanie cestovného poriadku spoločnosti SlovakLines a.s. pánom Ing. Ľubomírom Tuchscherom s cieľom pomôcť obnoviť autobusové spojenia medzi našou obcou a Bratislavou, ktoré boli zmenené novým cestovným poriadkom platným od 19. augusta 2018.

V súčasnosti prebiehajú viaceré rokovania na úrovni samospráv obcí a miest, ktoré boli zmenami od 19. augusta 2018 dotknuté s cieľom zachovania alebo nastavenia systému autobusových liniek spôsobom, ktorý umožní čo najplynulejšiu a najrýchlejšiu prepravu cestujúcich smerom do Bratislavy ako aj opačným smerom. Našej obce sa týka spojenie 102425 IDS BK 576 Bratislava - Trstín - Chtelnica. O pripravovaných aktivitách Vás budeme v krátkom čase informovať.

Dovolenka obvodného lekára od 24. 8. do 28. 8. 2018

Dovolenka obvodného lekára od 24. 8. do 28. 8. 2018

Obvodný lekár MUDr. Padúch oznamuje občanom, že od 24. 8. - 28. 8. 2018 nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.7.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-238/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks duglasky tisolistej - rastúcej na pozemku registra "C" v katastrálnom území Horné Orešany parc. č. 1540/67 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu ohrozovania inžinierskych sietí a poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Grafikon

» Súbor na stiahnutie: Grafikon (kategória: Rôzne)

Pozor zmena cestovných poriadkov

» Súbor na stiahnutie: Pozor zmena cestovných poriadkov (kategória: Rôzne)