Dnes je pondelok 20. februára 2017, meniny má Lívia, zajtra Eleonóra. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Odpis stavu plynomerov

Odpis stavu plynomerov

Pošta Horné Orešany oznamuje občanom, že pracovníci pošty budú v termíne od 20. 2. - 25. 2. 2017 vykonávať odpočet stavu plynomerov. Žiadame občanov, aby uzamknuté skrinky sprístupnili pre výkon odpočtu.

28. ročník Ochutnávky vín Horné Orešany - 18. 3. 2017, KD Horné Orešany

28. ročník Ochutnávky vín Horné Orešany - 18. 3. 2017, KD Horné Orešany

Organizátori výstavy sa snažia o zachovanie dedičstva v pestovaní hrozna, výrobe vína a kultúry jeho konzumovania. Našim úsilím je zhodnotenie a porovnanie vín so susednými regiónmi, poskytnúť milovníkom vína potešenie z číreho vzhľadu, nádhernej farby, omamnej vône a neopakovateľnej chuti kráľovského nápoja, v ktorom sa ukrýva um a práca vinohradníka i vinára, sila slnka i žičlivosť zeme a v neposlednom rade výmena skúseností medzi odbornou a laickou verejnosťou.
Touto cestou Vás srdečne pozývame na tohtoročnú ochutnávku vín.

Vystavovatelia z Horných Orešian dostanú pri odovzdaní 2 a viac vzoriek voľnú vstupenku na verejnú ochutnávku 18.3.2017

Fašiangová zábava a pochovávanie basy

Fašiangová zábava a pochovávanie basy

Komisia kultúry a športu pri Obecnom úrade v Horných Orešanoch v spolupráci s OZ Fidlikanti a Poľovníckym združením „Podhora“ Vás srdečne pozývajú na fašiangovú zábavu a pochovávanie basy, ktorá sa uskutoční dňa 25. februára 2017, t.j. sobotu o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

 

Vítané sú všetky vekové kategórie v maskách aj bez masiek.

Bude pripravené malé občerstvenie a bufet.

Zrušenie opatrení vydaných v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky

Zrušenie opatrení vydaných v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky

Zrušenie opatrení vydaných v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky u chovateľa v obci Horná Krupá.

Chovateľom  doporučujeme aj nasledujúcom období dbať na zvýšenú opatrnosť a snahu  v maximálnej miere zabrániť kontaktom  domácej hydiny a s vtáctva s divožijúcimi vtákmi.

28. 2. 2016 (utorok) - mobilný odber krvi

28. 2. 2016 (utorok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 28. 2. 2017, t. j. v utorok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Nelegálna skládka odpadu

Na začiatku februára (2. - 4. 2. 2017) sa objavila pri ceste na vodnú nádrž nelegálna skládka odpadu. Prosíme občanov, ktorí by mali bližšie info, aby kontaktovali obecný úrad 033 / 55 88 109, ocuhoresany@stonline.sk.

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou dňa 25. 1. 2017

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou dňa 25. 1. 2017

Detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou oznamuje matkám detí, že dňa 25. 1. 2017, t.j. v stredu nebude ordinovať. Zastupuje detská lekárka v Smoleniciach MUDr. Kaderová.

Upozornenie na výskyt vtáčej chrípky

Upozornenie na výskyt vtáčej chrípky

AKTUALIZÁCIA: zrušenie opatrení vydaných v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky

Regionálna a veterinárna správa v Trnave nariaďuje vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí, vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí. Ohnisko nákazy bolo zistené v obci Horná Krupá. Z uvedeného dôvodu žiadame občanov, aby do 19. januára 2017 nahlásili na obecnom úrade počet chovu hydiny a vtákov chovaných v zajatí ako i zabezpečiť nasledovné:

- zabezpečiť dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí

-zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi

- voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu

- bezodkladne nahlásiť na RVPS Trnava ( tel. 033/5501447, 5922111) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov podľa kritérií: pokles príjmu krmiva a vody ako 20%, pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni, týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%, akýkoľvek klinicky prejav ( výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.1.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-3/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks orecha - rastúceho na pozemku parc. č. 204/1 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu vytvárania nevhodných hygienických podmienok v bytových priestoroch.

Obec Malženice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  3.1.2017 začala na základe žiadosti Obce Horné Orešany konanie č. MAL-1/2017  o vydanie súhlasu na výrub drevín - 4 ks pagaštanov konských a 4 ks líp - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 593/1,  k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z  dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Opis stavu vodomerov od 16. 01. - 20. 01. 2017

Opis stavu vodomerov od 16. 01. - 20. 01. 2017

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom v m. č. Majdánske, že v termíne od 16. 1. do 20. 1. 2017 sa uskutoční odpis stavu vodomer v lokalite m .č. Majdánske. Žiadame občanov, ktorí sa nebú  zdržiavať v domácnostiach, aby stavy vodomerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste.

FOTO: Novoročná kapustnica

Dňa 28. 12. 2016 Obecnú úrad Horné Orešany usporiadal v kultúrnom dome posedenie "Novoročná kapustnica". Vychutnať ste si mohli príjemnú vianočnú atmosféru so svojimi priateľmi a rodinnými príslušníkmi pri varenom vínku a kapustnici. O zábavu sa starala hudobná skupina Kortína. (foto: Róbert Zvonár)

FOTO: Výročná schôdza SČK

Výročná členská schôdza SČK Horné Orešany s udeľovaným diamantovej plakety profesora MUDr. Jana Janského (foto: Marek Boháček)