Dnes je piatok 9. októbra 2015, meniny má Dionýz, zajtra Slavomíra. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Dňa 8. 10. 2015 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 8. 10. 2015 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 8. 10. 2015, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Druhý Orešanský rínek

Druhý Orešanský rínek

Druhý Orešanský rínek, alebo „ked je Imrovi dobre, ide tancuvat“.

Detská ľudová hudba FidliCanti v spolupráci s Obecným úradom Horné Orešany Vás srdečne pozýva na 2. ročník Orešanského rínku, ktorý sa bude konať 17. Októbra o 17:00 v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

V programe sa predstavia: Ľudová hudba Skaličan, DFS Čerešénska Smolenice, Záruby zo Smoleníc, a FidliCanti. Do tanca vám zahrá Katpatská muzika.

Od 16:00 za začne predaj handmade výrobkov a sezónnych dobrôt.

Pochutíte si na tradičných jedlách a dobrom vínku.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.9.2015 začala na základe žiadosti Ing. Veroniky Adamcovej, Horné Orešany 832,  konanie č. HOR-184/2015 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 6 ks javor horský - rastúceho na pozemku parc. č. 1949/22 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Opis stavu vodomerov od 5. 10. - 18. 10. 2015

Opis stavu vodomerov od 5. 10. - 18. 10. 2015

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne od 5. 10. - 18.10. 2015 budú pracovníci spoločnosti opisovať stavy vodomerov.

Žiadame občanov, ktorí sa nebudú zdržiavať doma, aby stavy vodmerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste.

28. 10. 2015 (streda) - mobilný odber krvi

28. 10. 2015 (streda) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 28. 10. 2015, t. j. v stredu od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 2. 10. - 16. 10. 2015

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 2. 10. - 16. 10. 2015

Obecný úrad v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že v  termíne od 2. 10. 2015 do 16. 10. 2015 budú v obci Horné Orešany rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu.

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

• na Dolnom konci
• pri požiarnej zbrojnici
• pri telefónnej ustredni

 • na Lázni

• na parkovisku pri kultúrnom dome
• na Rajčianske
• v m. č. Majdánske na námestí

Do kontajnera patrí:
zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, periny, sanita a pod.

Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nedávali:
plasty a papier, sklo, železo, kovový odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a biologický odpad ako sú konáre, prerezávky stromov a kríkov, burinu, trávu, lístie, haluzovinu a pod.


Žiadame občanov o spoluprácu a dodržanie čistoty okolo kontajnerov!

Zasadnutie OZ, dňa 16. 9. 2015

Zasadnutie OZ, dňa 16. 9. 2015

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. septembra 2015,t. j. v stredu o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.


 

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesenia zo dňa 17. 8. 2015
 5. Výberové konanie na prevádzkovateľa baru v nebytových priestoroch v majetku obce a určenie podmienok na uzatvorenie zmluvy
 6. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme so spoločnosťou Chemolak, a. s. Smolenice
 7. Správa nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014
 8. Konsolidovaná výročná správa obce Horné Orešany   
 9. Úprava rozpočtu na rok 2015
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku: Michal Čavojský
 11. Informácia
 12. Rôzne
 13. Záver

Dňa 10. 9. 2015 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 10. 9. 2015 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 10. 9. 2015, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera. Žiadame občanov, aby vrecia zviazali a vyložili pred svoje domy do 7 hodiny.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Hodová disco Horné Orešany

Hodová disco Horné Orešany

Pozývame vás na hodovú zábavu do Horných Orešian, ktorá sa uskutoční v sobotu 12.9. 2015 o 21:30 v kultúrnom dome.

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že v termíne od 14. 9. do 22. 9. 2015 bude prerušená dodávka elektrickej energie do domácností v obci Horné Orešany a Majdánske. Presný rozpis harmonogramu odstávky elektrickej energie jednotlivých súpisných čísiel domácností je vyvesený na úradnej tabuli a na web stránke obce v časti súbory.

FOTO: Školička orešanského tanca

Rodinná ľudová hudba FidliCanti usporadúva cyklus večerov s Orešanskou veselicou pod názvom TANEČNÁ ŠKOLIČKA. Vždy v piatok prebieha výučba tradičných orešanských tancov spojená s dobrou náladou a skvelou zábavou. Dvere sú otvorené pre každého.

FOTO: 18. ročník 100 km Trnavských

Škoda 1101 P

Desiatky historických vozidiel odštartovali v piatok 14. 8. 2015 z Trnavy, aby osemnásty krát prešli po regióne 100 km trasu. Čakali ich Čachtice, Smolenice a mnohé iné zástavky. V sobotu podvečer sme mohli vidieť týchto približne šesťdesiat áut a motoriek na výstave aj u nás pri kostole a KD. Medzi vozidlami sme mohli vidieť aj Škodu 1101 P v úprave VB, dvanásť-valec Aero 30 z roku 1935. Najstarší automobil na trati bol vyrobený v roku 1912. (foto: Marek Boháček, Katarína Boháčková)