Dnes je sobota 30. apríla 2016, meniny má Anastázia, zajtra Sviatok práce. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

STAVANIE MÁJA, 29. 4. 2016

STAVANIE MÁJA, 29. 4. 2016

Obecný úrad Horné Orešany pozýva občanov na slávnostné stavanie mája, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2016, t. j. v piatok o 17:30 hod. pri kultúrnom dome.

Stavanie mája nám spestria naši známi FidliCanti a nebude chýbať ani občerstvenie.

Všetkých srdečné pozývame.

FOTO: Brigáda na čistení brehov potoka

V sobotu 23. apríla 2016 sa konala brigáda na čistení brehov potoka. Dobrovoľníci tak svojou účasťou prispejeli k skrášleniu našej obce.

5. Hornoorešanská betónovačka - 30.4.2016

5. Hornoorešanská betónovačka - 30.4.2016

Elitní neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s STK Elastik vás pozývajú na medzinárodný stolnotenisový turnaj štvorčlenných družstiev – 5. HORNOOREŠANSKÁ BETÓNOVAČKA, ktorý sa uskutoční dňa 30. apríla v sobotu o 9:00 v kultúrnom dome.

Turnaja sa zúčastní 12 družstiev - z toho 2 domáce družstvá, družstvá z Malaciek, Topoľčian, Bratislavy, Pezinka, Senice, Špačiniec, 2 družstvá z Českej republiky a 1 družstvo vietnamských stolnotenistov žijúcich na Slovensku.

Ide o celodennú akciu, finálové súboje sa odohrajú medzi 18. a 19. hodinou. Pre všetkých hráčov a fanúšikov je pripravené občerstvenie a bufet. Neváhajte a príďte povzbudiť domácich stolnotenisových hráčov. Viac informácií o turnaji nájdete na stránke turnaja - www.stolnotenisovyturnaj.eu

Brigáda na čistení brehov potoka dňa 23. 4. 2016

Brigáda na čistení brehov potoka dňa 23. 4. 2016

Obecný úrad Horné Orešany pozýva všetkých občanov a členov spoločenských organizácií pri Obecnom úrade v Horných Orešanoch na brigádu, ktorá sa bude konať dňa 23.apríla 2016, t.j. v sobotu o 8.30 hod. na čistení brehov potoka od mosta na Lázni po most pri Drevoxe. Prineste si so sebou hrable, záhradnícke nožnice, fúriky, príp. krovinorez.

Svojou účasťou prispejete k skrášleniu našej obce.

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha, dňa 22. 04. 2016

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha, dňa 22. 04. 2016

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 22. 4. 2016, t. j. v piatok nebude ordinovať.  Zatvorená bude i lekáreň.

Zasadnutie OZ dňa18. 4. 2016

Zasadnutie OZ dňa18. 4. 2016

V zmysle zákona  369/1990 o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18. 4.  2016, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia starostky obce o náhradníkovi poslanca OZ
 5. Schválenie programu OZ
 6. Voľba predsedu komisie ochrany, verejného poriadku a životného prostredia
 7. Schválenie zámeny a predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Ján Niedel a manželka Perpetua
 8. Schválenie  predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Ing. Peter Zvonár a manželka Ing. Jana Zvonárová    
 9. Schválenie  predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Jozef Gažovič a manželka Zuzana Gažovičová 
 10. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod manželia Ing. Peter Tepala a Ing. Darina Tepalová
 11. Žiadosť so zriadením vecného bremena – Ing. Peter Tepala a manž. Darina Tepalová
 12. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
 13. Odsúhlasenie čerpania úveru na výstavbu mosta do m. č. Majdánske
 14. Rozpočtové opatrenie č.1/2016
 15. Schválenie vstupu Obce Horné Orešany do Klastra cestovného ruchu Západné Slovensko
 16. Schválenie platu starostky obce
 17. Rôzne
 18. Záver

Očkovanie psov proti besnote 16. 4. 2016 - sobota

Očkovanie psov proti besnote 16. 4. 2016 - sobota

Obecný úrad v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že dňa 16.4. 2016, t. j. v sobotu  sa vykoná v čase od 10:15 hod. do 10:45 hod. v našej obci povinné očkovanie psov proti besnote na Lázni. Poplatok za očkovanie 1 psa je 5,- €.

Dňa 21. 4. 2016 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 21. 4. 2016 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 21. 4. 2016, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Brigáda v obci dňa 09.04.2016

Brigáda v obci dňa 09.04.2016

Pre nepriazeň počasia sa brigáda odkladá.

Obecný úrad Horné Orešany pozýva všetkých občanov a členov spoločenských organizácií pri Obecnom úrade v Horných Orešanoch na brigádu, ktorá sa bude konať dňa 9.apríla 2016, t.j. v sobotu o 8.30 hod. na čistení brehov potoka od mosta na Lázni po most pri Drevoxe. Prineste si so sebou hrable, nožnice, táčky, príp. krovinorez.

Svojou účasťou prispejete k skrášleniu našej obce.

Oznámenie - nástup náhradníka za poslanca OZ v Horných Orešanoch

Oznámenie - nástup náhradníka za poslanca OZ v Horných Orešanoch

 Na základe vzdania sa mandátu poslanca – Bohumíra  Rábaru, ktorý sa ku dňu 31. 3. 2016 písomne vzdal poslaneckého mandátu Obec Horné Orešany v zmysle ustanovenia § 192 odst. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p.  oznamuje, že sa uprázdnil mandát v Obecnom zastupiteľstve v Horných Orešanoch.       

V zmysle z. č. 180/2014 Z. z., oznamuje starostka obce nastúpenie náhradníka do funkcie poslanca OZ v Horných Orešanoch Ing. Ingrid Juricovú.

 

Zber biologicko rozložiteľných odpadov v obci od 04.04.2016 do 29.04.2016

Zber biologicko rozložiteľných odpadov v obci od 04.04.2016 do 29.04.2016

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v rámci jarného upratovania sa v termíne: od 4.apríla 2016 do 29. apríla 2016 USKUTOČNÍ ZBER biologicky rozložiteľných odpadov t.j. konárov z orezávky stromov a kríkov.

Občania tento odpad môžu v uvedených dňoch zložiť na verejnom priestranstve na Lázni pri rodinnom dome A.Miša s.č. 261.

Žiadame Vás, aby ste využili túto možnosť likvidácie konárov z orezávky stromov a kríkov a zamedzíte tým nepovolenému zneškodneniu, spaľovaniu alebo vytváraniu nelegálnych skládok.

FOTO: Pôstne raňajky a pôstna polievka

Vo Svätom roku milosrdenstva 2016, spoločenstvo Modlitby matiek a otcov spolu s klubom KDH , FÚ a OÚ pripravili v nedeľu 13. marca 2016 v miestnom kultúrnom dome v Horných Orešanoch podujatie Pôstne raňajky a Pôstna polievka.
Čistý výnos zbierky sa použil na zriadenie Centra pre obnovu rodín.