Dnes je sobota 3. decembra 2016, meniny má Oldrich, zajtra Barbora. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Súťažná ochutnávka orešanských pocherajov

Súťažná ochutnávka orešanských pocherajov

Aj tento rok vás OZ FIDLICANTI v spolupráci s obecným úradom pozývajú na súťažnú ochutnávku orešanských pocherajov. Chutné orechové pocheraje sa budú o vašu priazeň uchádzať  v sobotu 3. decembra v Kultúrnom dome v Horných Orešanoch. Veríme, že vy, šikovné orešanské kuchárky a pekárky, sa zúčastníte v čo najväčšom počte. Svoje výtvory môžete prinášať v čase od 14.00 do 15.30  do kultúrneho domu, kde bude každému koláču pridelené súťažné číslo.

O 16.00 hodine potom zahájime samotnú ochutnávku a hlasovanie, ktoré ukončíme o 17.30 slávnostným vyhodnotením o odovzdaním cien pre víťazov. Ako sa už v našej obci stalo tradíciou, víťaz ochutnávky si odnesie putovnú dosku, ktorú bude môcť používať celý nasledujúci rok.

V čase od 16.00 budú zároveň prebiehať vianočné tvorivé dielne, na ktoré srdečne pozývame deti všetkých vekových kategorií.

Na príjemné spoločne prežité popoludnie sa už teraz tešia  Vaši FidliCanti.

Prasacie hody - 7. ročník dňa 26. 11. 2016 v KD Horné Orešany

Prasacie hody - 7. ročník dňa 26. 11. 2016 v KD Horné Orešany

Dobrovoľný hasičský zbor v Horných Orešanoch v spolupráci s obecným úradom pozýva všetkých občanov na 7. ročník Prasacích hodov, ktorý sa uskutoční  26. novembra v priestoroch Kultúrneho domu v Horných Orešanoch. V čase od 10.00 hod. si môžete vychutnať tradičné zabíjačkové špeciality a od 17. 00 hod. pri pohári dobrého vína, pri tónoch príjemnej hudby si môžete  posedieť  so svojimi priateľmi. Dobrovoľní hasiči sa už teraz na Vás tešia.

Zber elektroodpadu od 24. - 30. 11. 2016

Zber elektroodpadu od 24. - 30. 11. 2016

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v  termíne od 24. 11. 2016 do 30. 11. 2016 sa uskutoční v  obci  Horné Orešany zber elektro-odpadu. Žiadame občanov, aby uvedený odpad priniesli do dvora obecného úradu počas úradných hodín a taktiež i v sobotu 26. 11. 2016, kedy bude zadná brána OcÚ otvorená. Upozorňujeme občanov, aby elektro-odpad nevykladali pred rodinné domy ako to bolo v minulosti zvykom.

Zberať sa budú nasledovné druhy odpadov:

 • Elektroodpad ( chladničky, mrazničky, pračky, počítače, televízory)
 • Elektrické radiátory, ventilátory
 • Mikrovlnné rúry
 • Batérie a akumulátory

Občania v m. č. Majdánske môžu elektroodpad vyložiť dňa 30. 11. 2016 do 8. 00 hod. na námestí.

Dovolenka obvodného lekára dňa 18. 11. 2016

Dovolenka obvodného lekára dňa 18. 11. 2016

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 18. 11. 2016, t. j. v piatok nebude ordinovať. Zatvorená bude i lekáreň. Zastupe MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

4. Detská betónovačka

4. Detská betónovačka

Neregistrovaní stolnotenisoví hráči pozývajú deti a mládež ako i rodičov a trénerov na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”4.Detská betónovačka”, ktorý sa uskutoční 17. novembra 2016 (štvrtok – štátny sviatok) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce neregistrované deti a mládež do 16 rokov (bez licencií). Pre troch najlepších v dvoch kategóriách (6-12 a 13-15) sú pripravené poháre + vecné ceny a občerstvenie. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť. Priveďte prosím svoje začínajúce talenty na detský turnaj. Čaká vás pohoda a príjemná atmosféra :-) Viac informácií nájdete na nasledovnom linku http://stolnotenisovyturnaj.eu

11. 11. 2016 - Pietna spomienka obetiam vojen

11. 11. 2016 - Pietna spomienka obetiam vojen

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 11. novembra 2016, t. j. v piatok o 16. 45 hod. sa uskutoční pietna spomienka pri pomníku padlých vojakov počas 1. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti pozývame občanov a rodinných príslušníkov na túto pietu, po ktorej sa bude konať sv. omša v miestnom kostole. Na počesť všetkým obetiam vojnových konfliktov sa o 11. 11 hod. rozozvučia zvony po dobu 1 minúty.

Uzávierka cesty do m. č. Majdánske

Uzávierka cesty do m. č. Majdánske

Dôležité oznámenie!

Dňa 14.11.2016 v čase od 7:00 do 12:00 hod. bude uzatvorená cesta na Majdánskom, v úseku cca 200 m pred Chatou Majdán od domu s.č. 565 (Rišková) po chatu s.č. 598 (Gubrický). Cesta leží na parcele C-KN 1992/1. Cesta bude uzatvorená pre motorové vozidlá, aj pre chodcov i bicyklistov. Na danom úseku bude pracovať žeriav, kde je neprípustné pohybovať sa v blízkosti žeriava nepovolaným osobám.

Prosíme občanov, aby si v tomto termíne zorganizovali svoje pracovné či osobné povinnosti v skorších či neskorších hodinách. V priaznivom počasí bude pre peších možnosť prechodu cez lúku – bývalé depo, sklad rovnaného dreva.

Taktiež prosíme občanov za porozumenie a prepáčenie za toto obmedzenie. Zabezpečenie priestoru je potrebné na neľahkú stínku 22 m veľkého stromu, jedle, zabalenie, naloženie, zabezpečenie nákladu pred jeho prepravou do Bruselu.

Ďakujeme za porozumenie.

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Smolenice
Obecný úrad Horné Orešany

Zasadnutie OZ dňa 31. 10. 2016

Zasadnutie OZ dňa 31. 10. 2016

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 31. 10.  2016, t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Voľba predsedu komisie kultúry a športu a predsedu komisie verejného poriadku
 6. Návrh na schválenie prevádzkového poriadku pohrebísk
 7. Prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zámena pozemkov s manželmi Jozef a Terézia Štibraný
 8. Schválenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov
 9. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod – Oto Hodulík a schválenie kúpy pozemkov
 10. Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy – cintorín a cesta 
 11. Žiadosť o prenájom sály v kultúrnom dome
 12. Informácia o prijatých petíciách
 13. Ponuka na predaj nehnuteľností – Chemolak, a. s. Smolenice  
  1. Zachovanie prístupovej cesty ZO SZZ Horné Orešany
  2. List od občana z m. č. Majdánske
 14. Diskusia
 15. Záver

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.10.2016 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č. HOR-209/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks jedle rastúcej na pozemku parc. č. 2009/11 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu ohrozenia nehnuteľností.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 10. 10. - 23. 10. 2016

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 10. 10. - 23. 10. 2016

V termíne od 10. 10. 2016 do 23. 10. 2016 budú v obci Horné Orešany rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu.

 

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

• na Dolnom konci
• pri železiarstve u Gažoviča
• pri telefónnej ústredni
• na parkovisku pri kultúrnom dome
• na Rajčianke
• na Lázni
• v m. č. Majdánske na námestí

Do kontajnera patrí:
zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, periny, sanita a pod.

Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nedávali:
plasty a papier, sklo, železo, kovový odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a biologický odpad ako sú konáre, prerezávky stromov a kríkov, burinu, trávu, lístie, haluzovinu a pod.

Žiadame občanov o spoluprácu a dodržanie čistoty okolo kontajnerov!

 

FOTO: Náučný chodník Majdán

Fotografie zo slávnostného otvárania Náučného chodníka Majdán, ktoré sa uskutočnilo 17.9.2016 za účasti zástupcov Obce Horné Orešany, Lesov SR, Správy CHKO Malé Karpaty, Speleoklubu Trnava a Trnavského samosprávneho kraja.
Viac fotografií môžete nájsť tu: www.horneoresany.sk/naucny-chodnik/fotogaleria/.
Foto: Zuzana Duchoňová.

FOTO: Cesta k vodníkovi 2016

Komisia kultúry pri Obecnom úrade Horné Orešany usporiadala pre Všetky deti a rodičov tradičnú cestu k Vodníkovi so štartom pri kultúrnom dome a cieli na hrádzi VN.